Publikácie

Knižné publikácie členov katedry

 

 

 • Lešková A., Mišianiková A., Kimáková K., Boberová Z., Slepáková I., Schubertová R., Malina R., Sandanusová A., Vondráková M., Schlarmannová J., Strejček F., Čipková E., Fridmanová A., Panigaj Ľ, Kotlárová K., Fialková L., Šmajdová V., Petnuchová V., Mitíľová V.: Zbierka inovatívnych metodík z biológie pre základné školy, Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. 392 s. ISBN 978-80-89965-49-6.

 

 • Lešková A., Mišianiková A., Kimáková K., Boberová Z., Slepáková I., Schubertová R., Malina R., Sandanusová A., Lengyelová L., Matejovičová B., Morovič M., Strejček F., Čipková E., Panigaj Ľ, Bruňáková K., Mock A., PhD.; Kisková T., Škarbeková Ľ, Čornaničová S., Luczyová P.: Zbierka inovatívnych metodík z biológie pre stredné školy, Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. 410 s. ISBN 978-80-89965-50-2.

  

 • Peter Sabo, Peter Urban, Radovan Malina, Juraj Švajda, Ingrid Turisová: Úvod do systémovej ekológie I. Banská Bystrica: Belianum - Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2020, 286 s., ISBN 978-80-557-1728-9

 

 

 

 

 

 • Svetlana Gáperová – Ján Gáper – Peter Trhan: ŠTRUKTÚRNA BOTANIKA A MYKOLÓGIA. Banská Bystrica: UMB FPV, 2015.
  formát ibooks
   (na interaktívne čítanie učebnice v programe iBooks pre operačné systémy iOS a macOS, URL do obchodu iBooks Store pre bezplatné zakúpenie a skopírovanie učebnice)
  formát pdf


 • Peter Urban, Adalbert Mezei, Andrej Saxa, Michal Klaučo, Nora Balková & Juraj Švajda: VŠEOBECNÉ ASPEKTY OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY. Banská Bystrica: Belianum, 2015, 186 strán,  ISBN 978-80-557-0959-8
  

 • Anna Petrášová, Eva Uhliarová, Peter Sabo & Radoslav Považan: MANAŽMENT CHRÁNENÝCH DRUHOV RASTLÍN. Banská Bystrica: Belianum, 2013, 109 strán,  ISBN 978-80-557-0628-3
 • Svetlana Gáperová & Peter Roth: ANATÓMIA A MORFOLÓGIA RASTLÍN. Banská Bystrica: Belianum. 2. upravené vydanie na CD. 2014, 119 strán, ISBN 978-80-557-0126-4

 

  

 • Peter Sabo, Peter Urban, Ingrid Turisová, Radoslav Považan, Karol Herian: Ohrozenie a ochrana biodiverzity. Vybrané kapitoly z globálnych problémov. Banská Bystrica: Centrum vedy a výskumu, Fakulta prírodných vied UMB, Centrum etickej a environmentálnej výchovy Živica, 2011, 320 strán, ISBN 978-80-968989-6-5

 

 

 • Peter Urban (Ed.): Prírodné dedičstvo obce Sucháň, Obecný úrad Sucháň, Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici,Katedra biológie a ekológie FPV UMB v Banskej Bystrici, 2008,  199 strán, ISBN 978-80-8083-692-4

 • Peter Urban & Marcel Uhrin: Príroda Príbeliec a širšieho okolia Mikroregiónu Východný Hont. Zborník referátov z odbornej konferencie (23.–24. 11. 2007). Vydal: Obecný úrad v Príbelciach a Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodnýchvied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010, 198 strán, ISBN 978-80-8083-943-7

  

 

Vyhľadávanie v publikáciách

Eurasian Otter in Slovakia
Fundamental Genetics

Fundamental Genetics (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Alberty Roman, doc. RNDr., CSc.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0084-7

Učebnica prináša stručný popis základných faktov, princípov, teórií a experimentálnych metód, ktoré sa v genetike uplatňujú.

Chionomys Nivalis Mirhanreini
Manažment chránených druhov
Manažment chránených druhov živočíchov
Manažment chránených území
Mikrobiálna ekológia
Príručka na určovanie lariev pakomárov (Diptera:Chironomidae) Slovenska, Časť 2. Tanypodinae
Úvod do systémovej ekológie I
Vybrané kapitoly z ekologického monitoringu
Vydra riečna na Slovensku
Základy biogeografie a ekológie
Základy mikrobiológie, protistológie a algológie