Katedra geografie a geológie

Katedra geografie bola založená v r. 1954 na Vyššej pedagogickej škole. Zameriavala sa na prípravu a výchovu kvalifikovaného učiteľa ako aj odborníka v odbore geovied.

Kde nás nájdete

KGG FPV UMB
Tajovského 40,
974 01 Banská Bystrica

Profil katedry

História pracoviska

Začiatky vyššieho geografického vzdelávania v Banskej Bystrici možno datovať do školského roku 1949/1950, keď začalo v Banskej Bystrici pôsobiť konzultačné stredisko Pedagogickej fakulty pri Slovenskej univerzite v Bratislave pre doplňujúce a diaľkové štúdium učiteľov geografie. Katedra geografie bola založená v r. 1954 na Vyššej pedagogickej škole. Zameriavala sa na prípravu a výchovu kvalifikovaného učiteľa. Na dvadsaťosem rokov (1964-1992) sa stala súčasťou Pedagogickej fakulty a bola inštitúciou, na ktorej študovali študenti nielen zo stredného Slovenska, ale aj z iných regiónov. Od r. 1992 bola Katedra geografie súčasťou Fakulty humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela (UMB) a od r. 1995 je súčasťou Fakulty prírodných vied UMB. Pole pôsobnosti vo výučbe, vede a výskume katedra rozšírila o geológiu a krajinnú ekológiu.

Študijné programy

Pedagogickí a vedecko-výskumní pracovníci katedry orientujú svoju činnosť na prípravu kvalifikovaných odborníkov v týchto študijných programoch (ŠP): Učiteľstvo geografie v kombinácii (Bc. a Mgr.), Geografia (Bc.), Geografia a rozvoj regiónov (Mgr.), Aplikovaná geológia (Bc. a Mgr.) a Geopotenciál regiónov (Bc.).

  • Náplňou ŠP Učiteľstvo geografie sú jednotlivé disciplíny fyzickej, humánnej, regionálnej geografie a didaktiky geografie. Súčasťou edukačného procesu sú terénne cvičenia a exkurzie na Slovensku i v zahraničí. Predmet geografia sa otvára v kombinácii s prírodovedne alebo humanitne orientovaným druhým predmetom. Absolvent ŠP Učiteľstvo geografie je spôsobilý byť učiteľom na základnej a strednej škole.
  • ŠP Geografia je zameraný na posudzovanie stavu krajiny v minulosti i v súčasnosti, na špecifikovanie jej premien a na navrhovanie riešení v súvislosti s ochranou krajiny a prírody. Študenti tieto premeny zaznamenávajú prostredníctvom GISov do mapových výstupov. Absolventi sa môžu zamestnať vo verejnom a komunálnom sektore, v správe národných parkov a chránených krajinných území, prípadne pokračovať v magisterskom štúdiu.
  • ŠP Geografia a rozvoj regiónov je zameraný  na poznávanie regiónov rôznej hierarchickej úrovne, identifikáciu geografických javov a procesov na určenie smerov, ktorými by sa mal rozvoj regiónov uberať. Študenti samostatne a tvorivo skúmajú osobitosti jednotlivých regiónov. Možnosti uplatnenia absolventov sú od orgánov štátnej a verejnej správy, cez inštitúcie zaoberajúce sa regionálnym rozvojom a plánovaním, ako aj inštitúcie riešiace ekonomické, demografické a environmentálne otázky.
  • V rámci ŠP Aplikovaná geológia sa štúdium zameriava na objasnenie a porozumenie teoretických vedomostí a poznatkov z geológie a paleografie. Počas terénnych cvičení študenti aplikujú naučené pracovné postupy a činnosti priamo v teréne. Získané geologické údaje graficky a digitálne spracúvajú a vyhodnocujú. Absolventi štúdia sa uplatnia ako odborníci pre geologický prieskum a výskum.
  • Od roku 2020 je k dispozícii aj nový bakalársky ŠP Geopotenciál regiónov.

 

 

Členovia katedry

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa

Telefón:
048 446 7300
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
F300
Mgr. Viera Šimonová, PhD.

Mgr. Viera Šimonová, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa

Telefón:
048 446 7246
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
Gaudeámus
prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7244
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
Gaudeámus
doc. Štefan Ferenc, PhD.

doc. Štefan Ferenc, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7253
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
Gaudeámus
doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7310
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F310
doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD.

doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7304
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F304
doc. RNDr. Stanislav Jeleň , CSc.

doc. RNDr. Stanislav Jeleň , CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7254
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
Gaudeámus
Mgr. Lenka Balážovičová, PhD.

Mgr. Lenka Balážovičová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7308
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
308
RNDr. Tibor Madleňák, PhD.

RNDr. Tibor Madleňák, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7352
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
F352
RNDr. Matej Masný, PhD.

RNDr. Matej Masný, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Vedúci Centra geoinformatiky a digitálnych technológií

Telefón:
048 446 7305
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
F305
Mgr. Richard Pouš,PhD.

Mgr. Richard Pouš,PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7309
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
309
RNDr. Martina Škodová, PhD.

RNDr. Martina Škodová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7303
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
F303
RNDr. Karol Weis, PhD.

RNDr. Karol Weis, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7305
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
F305
RNDr. Michaela Žoncová, PhD.

RNDr. Michaela Žoncová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7302
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
302
Ľubomír Suja

Ľubomír Suja

Technik, 355

Telefón:
048 446 7355
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Miestnosť:
355
Gavaldová Katarína

Gavaldová Katarína

Asistentka

Telefón:
048 446 7133
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
133