Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Katedra geografie a geológie

Tradícia vo vzdelávaní učiteľov geografie od roku 1954. V súčasnosti sa katedra zameriava na prípravu a výchovu kvalifikovaného učiteľa ako aj odborníka v oblasti geovied.

Kde nás nájdete

KGG FPV UMB
Tajovského 40,
974 01 Banská Bystrica

Profil katedry

Aktuálne podujatia na katedre

História pracoviska

Začiatky vyššieho geografického vzdelávania v Banskej Bystrici možno datovať do školského roku 1949/1950, keď začalo v Banskej Bystrici pôsobiť konzultačné stredisko Pedagogickej fakulty pri Slovenskej univerzite v Bratislave pre doplňujúce a diaľkové štúdium učiteľov geografie. Katedra geografie bola založená v r. 1954 na Vyššej pedagogickej škole. Zameriavala sa na prípravu a výchovu kvalifikovaného učiteľa. Na dvadsaťosem rokov (1964-1992) sa stala súčasťou Pedagogickej fakulty a bola inštitúciou, na ktorej študovali študenti nielen zo stredného Slovenska, ale aj z iných regiónov. Od r. 1992 bola Katedra geografie súčasťou Fakulty humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela (UMB) a od r. 1995 je súčasťou Fakulty prírodných vied UMB. Pole pôsobnosti vo výučbe, vede a výskume katedra rozšírila o geológiu a geografické informačné systémy.

Študijné programy

Pedagogickí a vedecko-výskumní pracovníci katedry orientujú svoju činnosť na prípravu kvalifikovaných odborníkov v týchto študijných programoch (ŠP): učiteľstvo geografie v kombinácii (Bc. a Mgr.), geopotenciál regiónov (Bc.), aplikované geovedy (Mgr.) a geochémia (PhD.).

  • Náplňou ŠP učiteľstvo geografie sú jednotlivé disciplíny fyzickej, humánnej, regionálnej geografie a didaktiky geografie. Súčasťou edukačného procesu sú terénne cvičenia a exkurzie na Slovensku i v zahraničí. Predmet geografia sa otvára v kombinácii s prírodovedne alebo humanitne orientovaným druhým predmetom. Absolvent ŠP učiteľstvo geografie je spôsobilý byť učiteľom na základnej a strednej škole.
  • ŠP geopotenciál regiónov prináša jedinečné spojenie poznatkov z oblasti geografie a geológie, ktoré poskytuje absolventovi širšie možnosti uplatnenia v praxi a v takejto podobe nie je ponúkaný na žiadnom inom vysokoškolskom pracovisku na Slovensku. Okrem teoretických poznatkoch o geosférach abiotickej, biotickej a antropogénnej povahy získajú študenti aj praktické vedomosti pri terénnych prácach a laboratórnych cvičeniach. 
  • V rámci ŠP aplikované geovedy sa štúdium zameriava na objasnenie poznatkov o procesoch prebiehajúcich v kontaktnej zóne zemskej kôry a zemského povrchu z obdobia tzv. mladej geológie, teda z konca mladších treťohôr a kvartéruZameranie a skladba predmetov sú nastavené tak, aby bol absolvent schopný využívať široké spektrum metód a nástrojov na získavanie, analýzu, syntézu, interpretáciu a prezentáciu geopriestorových dát ako výsledkov výskumu, čo mu umožní široké uplatnenie v praxi.
  • Doktorandský ŠP geochémia rozvíja poznatky základného a aplikovaného výskumu z oblasti endogénnej aj exogénnej - environmentálnej geochémie. Štúdium je zamerané na osvojenie si metodických postupov získavania dát v laboratóriu aj v teréne a ich spracovanie modernými štatistickými metódami resp. nástrojmi GIS. Absolvent ovláda všetky metódy geochemického výskumu so zameraním na interakciu abiotickej a biotickej zložky životného prostredia. Má uplatnenie vo vedecko-výskumných pracoviskách geologického zamerania, ale aj na pracoviskách zameraných na štúdium problematiky životného prostredia, ako sú napr. univerzity, výskumné organizácie, geochemické a analytické laboratóriá zamerané na analýzu geologických a environmentálnych vzoriek. Veľká možnosť uplatnenia absolventa, vzhľadom na jeho široké spektrum poznania, je aj v komerčných firmách, napr. pri vyhľadávaní a kontrole vodných zdrojov, ložísk nerastných surovín, konzultačnej a expertíznej činnosti geologického a environmentálneho zamerania a pod.


ZOPÁR FOTOGRAFIÍ Z AKTUÁLNEHO DIANA NA KATEDRE

Členovia katedry

Mgr. Viera Šimonová, PhD.

Mgr. Viera Šimonová, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa

Telefón:
048 446 7246
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
Gaudeámus
RNDr. Martina Škodová, PhD.

RNDr. Martina Škodová, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry, Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7303
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
F303
prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7223
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
223
prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7244
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
Gaudeámus
doc. Štefan Ferenc, PhD.

doc. Štefan Ferenc, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7253
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
Gaudeámus
doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7310
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F310
doc. et doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD.

doc. et doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Telefón:
048 446 7304
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F304
doc. RNDr. Stanislav Jeleň , CSc.

doc. RNDr. Stanislav Jeleň , CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7254
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
Gaudeámus
Mgr. Lenka Balážovičová, PhD.

Mgr. Lenka Balážovičová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátor Erasmus+ a Copernicus Academy

Telefón:
048 446 7308
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
308
Mgr. Juraj Butek, PhD.

Mgr. Juraj Butek, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7246
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
Gaudeámus G7
PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Telefón:
048 446 7300
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
F300
RNDr. Tibor Madleňák, PhD.

RNDr. Tibor Madleňák, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Predseda Akademického senátu FPV UMB

Telefón:
048 446 7352
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
F352
RNDr. Matej Masný, PhD.

RNDr. Matej Masný, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Vedúci Centra geoinformatiky a digitálnych technológií

Telefón:
048 446 7305
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
F305
Mgr. Richard Pouš,PhD.

Mgr. Richard Pouš,PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7309
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
309
RNDr. Michaela Žoncová, PhD.

RNDr. Michaela Žoncová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7302
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
302
Ľubomír Suja

Ľubomír Suja

Technik, 355

Telefón:
048 446 7355
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Miestnosť:
355
Gavaldová Katarína

Gavaldová Katarína

Asistentka

Telefón:
048 446 7133
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
133