Molekulové vlastnosti excitovaných stavov a solvatochromizmus: premostenie experimentu a teórie

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

Číslo projektu:APVV-SK-FR-2015-0003
Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
Spoluriešitelia:

doc. RNDr. Fridrich Gregáň, CSc.; RNDr. Šimon Budzák, PhD.; prof. Denis Jacquemin; ...

Zahraničný projekt:nie

Projekt by mal prispieť k vytvoreniu spoľahlivého a jednoducho aplikovateľnému protokolu pre výpočty vlastností excitovaných stavov, pričom tento by mal umožniť interpretáciu experimentálnych údajov pomocou jasne definovaných fyzikálno-chemických efektov. Projekt spája dva uznávané výskumné skupiny, ktorých dlhotrvajúca spolupráca je zdokumentovaná sériou publikácií v renomovaných vedeckých časopisoch.