Geografia Afriky, premeny a perspektívy: metódy výučby a učebnica

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Číslo projektu:KEGA 039UMB-4/2018
Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
Spoluriešitelia:

Mgr. Richard Pouš, PhD.

Zahraničný projekt:nie

Projekt je zameraný na vypracovanie a aplikáciu moderných metód výučby, ako aj na vytvorenie učebných textov o geografii Afriky, súčasti vysokoškolského vzdelávacieho projektu pre geografov a učiteľov v rámci regionálnej geografie sveta.