Experimentálne overovanie vplyvu navrhnutých aktivít podporujúcich technické vzdelávanie žiakov vo vzťahu na ich vedomosti, motiváciu a postoje.

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR

Číslo projektu:VEGA 1/0629/20
Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ján Stebila, PhD.
Spoluriešitelia:

Petra Kvasnová
Alena Očkajová
Milan Ďuriš
Ľubomír Žáčok
Martin Kučerka
Daniel Novák

Zahraničný projekt:nie

Projekt chce, v snahe prispieť k modernizácii technického vzdelávania, pedagogickým experimentom overiť efektívnosť nami navrhnutých aktivít v predmete Technika vo vzťahu na vedomosti, motiváciu sa postoje žiakov základných škôl.