Environmentálne špecifiká životného prostredia vybraných montánnych vodohospodárskych systémov na Slovensku

Informácie o projekte

Zadávateľ:Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR
Číslo projektu:VEGA 1/0667/21
Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD.
Spoluriešitelia:

Gregorová Bohuslava

Zahraničný projekt:nie

Vzhľadom na význam baníctva na území dnešného Slovenska (horného Uhorska) existovalo množstvo montánnych lokalít s vybudovanými vodohospodárskymi systémami. Energetické využívanie vody v baníctve a v hutníctve (v montanistike) prebiehalo od stredoveku. Vodohospodárske zariadenia zabezpečili (zvyčajne gravitačne) zber vody v krajine (prípadne odvodňovanie baní), jej akumuláciu, dodávku k technickým zariadeniam a jej návrat do vodných tokov. Rekonštrukcia už zväčša zaniknutých vodohospodárskych systémov si vyžaduje pristupovať k téme komplexne s využitím dostupných prameňov (písomných, kartografických, obrazových i hmotných) a interdisciplinárnych metód výskumu dejín životného prostredia. V nadväznosti na archívne a terénne metódy výskumu je dôležitým metodickým postupom počítačové modelovanie. Jeho výstupom je vytváranie digitálneho montánneho dedičstva.