PROJEKT: Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov na UMB v Banskej Bystrici


Informácie o projekte

Číslo projektu: NFP 312010Z350 (Univerzitný projekt)

Doba riešenia: 1. júl 2020 - 30. jún 2023


Zameranie / cieľ projektu:

  • prostredníctvom jednotlivých aktivít a podaktivít (vytvorenie novvých pedagogických praxí, pedagogických stáží, rozšírenie aktuálnych pedagogických praxí študentstva) dosiahnutie skvalitnenie aktuálneho stavu praktickej profesijnej prípravy študentstva učiteľských študijnách programov v jednotlivých študijných programoch akreditovaných na FPV UMB.
  • príprava podporných vzdelávacích materiálov, prioritne určených pre cvičných učiteľov cvičných škôl, študentov učiteľských študijných programov,  ostatných pedagogických pracovníkov prostredníctvom online prístupu.

Riešitelia projektu:

Projektový manažér na UMB

doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.

doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.

Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
32, 204

Koordinátorka projektu na FPV UMB

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

Dekanka, Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7404
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
7404

Ďalší riešitelia projektu na FPV UMB

Mgr. Vladimír Kobza, PhD.

Mgr. Vladimír Kobza, PhD.

Zástupca vedúceho katedry

Telefón:
048 446 7240
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
240
doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca

Telefón:
048 446 7201
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
201
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

Prodekan, Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F349
doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD.

doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7214
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
214
Mgr. Romana Schubertová, PhD.

Mgr. Romana Schubertová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátor pedagogickej praxe pre biológiu

Telefón:
048 446 7148
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
103
RNDr. Martina Škodová, PhD.

RNDr. Martina Škodová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7303
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
F303
doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garant Bc. študijného programu učiteľstvo informatiky, fakultný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami.

Telefón:
048 446 7131
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F131

Výstupy projektu

Cieľom podaktivity projektu bolo pripraviť portfólio podporných vzdelávacích materiálov, ktoré budú mať jednak podobu návrhov na aktivity rôzneho charakteru a rozsahu rešpektujúc špecifiká daného učebného predmetu, pre ktorý budú určené, ako aj podobu materiálov zameraných na špecifikáciu pedagogických procesov praxe v súvislosti s procesmi plánovania, realizovania a hodnotenia praxe.

Výstupy vytvorené v rámci projektu sú rozdelené do jednotlivých sekcií podľa vyučovacích predmetov.


Licencia Creative Commons
Toto dielo má licenciu Creative Commons Uvedenie Autora 4.0 Medzinárodná Licencia. Autorské diela je možné voľne šíriť, avšak iba za podmienky uvedenia autora. Viac info tu.