Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Archív

Quaestiones rerum naturalium

Volume 10, No.1, marec 2023

ŠTÚDIE

Jarmila MAKOVNÍKOVÁ, Boris PÁLKA: Regulačná ekosystémová služba - ochrana biodiverzity vo vybraných regiónoch Slovenska (Regulation ecosystem services - biodiversity restoration in selected Slovak regions)

 

Volume 9, No.1, jún 2022

MONOGRAFICKÉ PRÁCE

Peter URBAN: Ochrana biodiverzity na príklade chránených území v  k. ú. Ľubietová  (Biodiversity protection on the example of protected areas in the Ľubietová catastral area)

ŠTÚDIE

Jarmila MAKOVNÍKOVÁ, Boris PÁLKA: Imobilizácia anorganických polutantov (filtračná ekosystémová služba) v modelových regiónoch Slovenska (Immobilization of inorganic pollutants (filtering ecosystem services) supplied by soil in model regions of slovakia)

 

Volume 8, No.1, jún 2021

MONOGRAFICKÉ PRÁCE

Peter URBAN: NÁRODNÁ PRÍRODNÁ REZERVÁCIA ĎUMBIER – GENÉZA JEJ VZNIKU V KONTEXTE VÝVOJA INŠTITUCIONALIZOVANEJ OCHRANY PRÍRODY (NATIONAL NATURE RESERVE ĎUMBIER – THE GENESIS OF ITS ORIGIN IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF INSTITUTIONALIZED NATURE PROTECTION)

 

Volume 7, No.1, jún 2020

MONOGRAFICKÉ PRÁCE

Pavel HRONČEK: HISTORICKO-GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA ANTROPOGÉNNYCH VPLYVOV NA KRAJINU ZÁPADNEJ ČASTI LOPEJSKEJ KOTLINY A PRIĽAHLEJ HORSKEJ OBRUBY (HISTORICAL-GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF ANTHROPOGENIC IMPACTS ON LANDSCAPE OF THE WESTERN PART OF THE LOPEJSKÁ KOTLINA (LOPEJ BASIN) AND OF THE ADJACENT MOUNTAIN SLOPES)

Volume 6, No.2, november 2019

SPRÁVY

Peter URBAN: 80 ROKOV JÚLIUSA BURKOVSKÉHO (80 YEARS OF JÚLIUS BURKOVSKÝ)

Peter URBAN: JÚLIUS BURKOVSKÝ & EVA FURDÍKOVÁ: ŽIVOT ZASVÄTENÝ LESU. JOZEF DEKRET MATEJOVIE (1774 – 1841) V HISTORICKOM A SÚČASNOM POVEDOMÍ (JÚLIUS BURKOVSKÝ & EVA FURDÍKOVÁ: THE LIFE DEDICATED TO THE FOREST. JOZEF DEKRET MATEJOVIE (1774 – 1841) IN HISTORICAL AND CURRENT AWARENESS)

ŠTÚDIE

Alexandra LUKÁČOVÁ, Matej VESTEG: NON-PHOTOSYNTHETIC EUGLENA LONGA REQUIRES AN INTACT PLASTID GENOME FOR THE SURVIVAL IN CONTRAST TO PHOTOSYNTHETIC EUGLENA GRACILIS

 

Volume 6, No.1, jún 2019

ŠTÚDIE

Terézia BECK, Martin ŠEBESTA, Matej MASNÝ, Kateřina NÁPLAVOVÁ, Peter PRISTAŠ, Ján GÁPER, Svetlana GÁPEROVÁ: DISTRIBÚCIA LESKLOKÔROVIEK NA SLOVENSKU A MORAVE VO VYBRANÝCH LOKALITÁCH POČAS ROKOV 2014 – 2018 (DISTRIBUTION OF GANODERMA SPECIES IN SLOVAKIA AND MORAVIA IN SELECTED AREAS DURING 2014 – 2018)

 

Volume 5, No.2, november 2018
Recenzenti čísla

ŠTÚDIE

Martin ŠEBESTA: ROZŠÍRENIE DREVNÝCH HÚB V URBÁNNOM PROSTREDÍ STREDNÉHO SLOVENSKA (DISTRIBUTION OF WOOD-DECAYING FUNGI IN URBAN AREAS OF CENTRAL SLOVAKIA)

SPRÁVY

Peter URBAN: DR. H. C. PROF. ING. MILAN KRIŽO, DRSC. K ŽIVOTNÉMU JUBILEU (DR. H. C. PROF. ING. MILAN KRIŽO, DRSC. TO THE LIFE JUBILEE)

Peter URBAN:FENOMÉN VACHOLD – SPOMIENKA NA VZÁCNEHO ČLOVEKA (VACHOLD PHENOMENON – REMARKS OF A RARE MAN)

 

Volume 5, No.1, jún 2018

ŠTÚDIE

Lucia SOCHULIAKOVÁ, Katarína TRNKOVÁ, Ladislav HAMERLÍK, Peter BITUŠÍK: SUBFOSÍLNE SPOLOČENSTVÁ ROZSIEVOK BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ ODRÁŽAJÚ ZMENY VEGETÁCIE V POVODÍ (SUBFOSSIL DIATOM COMMUNITIES FROM BANSKÁ ŠTIAVNICA RESERVOIRS MIRROR VEGETATION CHANGES IN THE CATCHMENT)

 

Volume 4, No.2, november 2017
Recenzenti čísla

MONOGRAFICKÉ PRÁCE

Peter SABO, Ingrid TURISOVÁ, Martina ŠKODOVÁ, Leontína STRIEŽOVSKÁ & Zora SNOPKOVÁ: PRÍSPEVOK K HODNOTENIU EKOLOGICKEJ KOMPLEXITY A INTEGRITY EKOSYSTÉMOV (CONTRIBUTION TO THE ASSESSMENT OF ECOLOGICAL COMPLEXITY AND INTEGRITY OF ECOSYSTEMS)

ŠTÚDIE

Ján ČERNECKÝ, Andrej SAXA, Jana ČULÁKOVÁ, Peter GAJDOŠ: MONITORING A ZLEPŠENIE OCHRANY BIOTOPOV A DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU NA SLOVENSKU PROSTREDNÍCTVOM SÚSTAVY CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 (MONITORING AND IMPROVEMENT OF PROTECTION OF HABITATS AND SPECIES OF COMMUNITY INTEREST IN THE NATURA 2000 NETWORK IN SLOVAKIA)

Imrich NAGY: CICAVCE VO VEDOMOSTIACH MATEJA BELA (MAMMALS IN MATTHIAS BEL´S WORK NOTITIA HUNGARIAE NOVAE)

RECENZIE

Peter URBAN: LEONARD AMBRÓZ & MARIANNA LÁZNIČKOVÁ: NAJSTARŠIE CHRÁNENÉ ÚZEMIA NA SLOVENSKU (THE OLDEST PROTECTED AREAS IN SLOVAKIA)

 

Volume 4, No.1, jún 2017
Recenzenti čísla

MONOGRAFICKÉ PRÁCE

Peter URBAN & Radovan MALINA: REŠTITÚCIA KAMZÍKA VRCHOVSKÉHO TATRANSKÉHO (RUPICAPRA RUPICAPRA TATRICA) DO NÍZKYCH TATIER (STREDNÉ SLOVENSKO) (REINTRODUCTION OF TATRA CHAMOIS (RUPICAPRA RUPICAPRA TATRICA) IN THE LOW TATRAS MTS. (CENTRAL SLOVAKIA)  

ŠTÚDIE

Peter URBAN, Jozef BUČKO & Peter KUŠÍK: ŠAKAL ZLATÝ NA SLOVENSKU – AKO HO VNÍMA VEREJNOSŤ? (GOLDEN JACKAL IN SLOVAKIA – HOW IS PERCEIVED BY THE PUBLIC?)

SPRÁVY 

Peter URBAN: Prof. Ing. Jozef Sládek, CSc. – deväťdesiatnik (Prof. Ing. Jozef Sládek, CSc. – nonagenarian)

Nuno GUIMARÃES, Jana ĎUROVÁ, Daniela DOBRÍKOVÁ, Lazsló SZEMETHY, Laszló PATKÓ, Peter URBAN: THE IMPORTANCE OF ECOSYSTEM REGULATION FUNCTIONS FOR MANAGEMENT PLANNING: LOOKING BACK AT THE ACTIONS AND OUTPUTS OF THE INTERNATIONAL SEMINAR

 

Volume 3, No.2, november 2016

ŠTÚDIE

Jerguš TESÁK, Juraj ŠVAJDA & Peter URBAN: REAKCIE SVIŠŤA VRCHOVSKÉHO TATRANSKÉHO A SVIŠŤA STEPNÉHO NA VYUŽÍVANIE VYSOKOHORSKÉHO PROSTREDIA  (REACTIONS OF ALPINE AND GRAY MARMOT ON USE OF ALPINE ENVIRONMENT) 

RECENZIE

Peter URBAN: KAROL KALISKÝ: ROK V DIVOČINE (KAROL KALISKÝ: A YEAR IN THE WILDERNESS) 

 

Volume 3, No.1, jún 2016
Recenzenti čísla

MONOGRAFICKÉ PRÁCE

Peter URBAN: HISTÓRIA OCHRANY PRÍRODY NA POĽANE (STREDNÉ SLOVENSKO) – 2. ČASŤ (OD ROKU 1990 PO SÚČASNOSŤ) HISTORY OF NATURE PROTECTION IN POĽANA MTS.

ŠTÚDIE

Pavel HRONČEKHISTORICKÁ KRAJINA JUŽNÝCH SVAHOV ĎUMBIERSKYCH TATIER A PRIĽAHLEJ DOLINY HRONA NA NOVOOBJAVENEJ MAPE Z ROKU 1745 (HISTORICAL LANDSCAPE OF THE SOUTHERN SLOPES OF ĎUMBIERSKE TATRY MOUNTAINS AND ADJACENT VALLEY OF HRON ON NEWLY DISCOVERED MAP FROM 1745)

Daniela DOBRÍKOVÁ, Lucia SOCHULIAKOVÁ, Jaroslav STOKLASA, Ladislav HAMERLÍK & Peter BITUŠÍKPALEOLIMNOLOGICKÝ VÝSKUM PRE ADAPTÍVNY MANAŽMENT V OCHRANE PRÍRODY: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA POPRADSKÉHO PLESA (VYSOKÉ TATRY, SLOVENSKO) (PALEOLIMNOLOGICAL SURVEY FOR THE ADAPTIVE MANAGEMENT IN CONSERVATION BIOLOGY: A CASE STUDY OF POPRADSKÉ PLESO LAKE (HIGH TATRA MOUNTAINS, SLOVAKIA)

RECENZIE

Michal ĎURČO: RICHARD SENČEK,  MICHAL VÁROŠÍK a kol.: SIELNICA OD A PO Z

Peter URBAN: Július BURKOVSKÝ, Viliam STOCKMANN, Andrej STOLLMANN: 50 rokov Táborov ochrancov prírody

 

Volume 3, supplement, jún 2016 - Osobnosti prírodných vied na Slovensku

 

Volume 2, supplement, november 2015 - Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom

 

Volume 2, No.2, december 2015
Recenzenti čísla

MONOGRAFICKÉ PRÁCE

Peter URBAN: HISTÓRIA OCHRANY PRÍRODY NA POĽANE (STREDNÉ SLOVENSKO) – 1. ČASŤ (OD NAJSTARŠÍCH ČIAS DO VYHLÁSENIA BIOSFÉRICKEJ REZERVÁCIE) HISTORY OF NATURE PROTECTION IN POĽANA MTS. (CENTRAL SLOVAKIA) – PART 1. (FROM ANCIENT TIMES TO THE DESIGNATION OF BIOSPHERE RESERVE)

ŠTÚDIE

Pavel HRONČEKENVIRONMENTÁLNE DEJINY LESNEJ KRAJINY V DOLINE ŠTIAVNIČKY V NÍZKYCH TATRÁCH (ENVIRONMENTAL HISTORY OF FOREST LANDSCAPE IN ŠTIAVNIČKA VALLEY IN LOW TATRAS)

Jerguš TESÁK, Tomáš IĽKO: ZHODNOTENIE PREDBEŽNÝCH VÝSLEDKOV MONITORINGU RYSA OSTROVIDA V NP MURÁNSKA PLANINA (PRELIMINARY EVALUATION OF RESULTS FROM THE LYNX MONITORING IN MURANSKA PLANINA NATIONAL PARK)

Peter URBAN: VEĽKÁ TROJKA TROJKA NA SLOVENSKU – AKO JU VNÍMA VEREJNOSŤ? (BIG THREE IN SLOVAKIA – HOW IS  PERCEIVED BY THE PUBLIC?)

SPRÁVY 

Katarína ŠUCHOVÁPRVÁ DÁMA ZÁZRAČNÉHO SVETA RASTLÍN (BRILLIANT FIRST SLOVAK FEMALE BOTANIST)

Peter URBAN: KONFERENCIA FJT100 (CONFERENCE FJT100)

RECENZIE

Peter URBAN: LENKA PAVLASOVÁ ET AL.: PŘÍRODOVĚDNÉ EXKURZE VE ŠKOLNÍ PRAXI

Peter URBAN: PETER LUPTÁK: ZOO BOJNICE: SLOVENSKÁ ARCHA BIODIVERZITY

NEKROLÓG

Peter URBAN: ZA RNDR. PETROM LUPTÁKOM

 

Volume 2, No.1, jún 2015
Recenzenti čísla

ŠTÚDIE

Pavel HRONČEKMOŽNOSTI VYUŽITIA MODERNÝCH MERACÍCH A ZOBRAZOVACÍCH METÓD PRI VÝSKUME PSEUDOMONTÁNNEHO PODZEMIA (POTENTIAL OF A MODERN MEASURING AND IMAGING METHODS IN RESEARCH OF PSEUDOMONTANEOUS UNDERGROUND)

PRÍSPEVKY Z KONFERENCIE (AKO) UČIŤ OCHRANU PRÍRODY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH?

Ivo MACHAR, Olga VRÁNOVÁ, Helena KILIÁNOVÁ: JAK UČIT OCHRANU PŘÍRODY A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY? - PŘÍPADOVÁ STUDIE Z UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, ČESKÁ REPUBLIKA (HOW TO LEARN A CONSERVATION BIOLOGY AND ENVIROVMENTAL EDUCATION ? - CASE STUDY FROM PALACKY UNIVERSITY OLOMOUC, CZECH REPUBLIC)

Ivan VOLOŠČUK: SYSTÉMOVÉ  PROBLÉMY VYUČOVANIA OCHRANY PRÍRODY (SYSTEMATIC PROBLEMS OF NATURE CONSERVATION TEACHING)

Blanka LEHOTSKÁ, Jana RUŽIČKOVÁ, Marta NEVŘELOVÁ: TERÉNNE EXKURZIE AKO VÝZNAMNÝ PRVOK AKTÍVNEJ FORMY VÝUČBY OCHRANY PRÍRODY – MODELOVÉ PRÍKLADY (FIELD EXCURSIONS AS AN IMPORTANT COMPONENT OF ACTIVE EDUCATIONAL FORMIN NATURE CONSERVATION – MODEL EXAMPLES)

Peter URBAN, Peter BITUŠÍK: VÝUČBA OCHRANY PRÍRODY NA KATEDRE BIOLÓGIE A EKOLÓGIE FPV UMB V BANSKEJ BYSTRICI A JEJ ÚSKALIA (TEACHING NATURE CONSERVATION AT THE DEPARTMENT OF BIOLOGY AND ECOLOGY FACULTY OF NATURAL SCIENCES MATEJ BEL UNIVERSITY IN BANSKÁ BYSTRICA AND IT SDRAWBACKS)

Juraj ŠVAJDA, Peter URBAN, Peter BITUŠÍK: ZÁVERY Z KONFERENCIE (AKO) UČIŤ OCHRANU PRÍRODY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH? (CONCLUSIONS FROM THE CONFERENCE (HOW TO) TEACH NATURE CONSERVATION AT UNIVERSITIES?)

RECENZIE

Peter URBAN: VILIAM STOCKMANN - DEJINY OCHRANY PRÍRODY NA SLOVENSKU 

SPRÁVY 

Ivan DELEGAN, Peter URBAN: VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEUM VEDCA, UNIVERZITNÉHO PEDAGÓGA, PROPAGÁTORA EKOLÓGIE, ENVIRONMENTALISTIKY, OCHRANY PRÍRODY A LESNÍCKYCH VIED PROF. ING. STEPANA MICHAJLOVIČA STOYKA, DRSC.

Pavel HRONČEK, Ladislav HVIZDÁK, Lucia DOMARACKÁ: VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEUM PROF. ING. DR. HC. PAVLA RYBÁRA, PHD.

 

Volume 1, supplement, november 2014 - Banská Štiavnica v dejinách geológie

 

Volume 1, No.2, október 2014
Recenzenti čísla

MONOGRAFICKÉ PRÁCE

Radoslav POVAŽAN, Michael GETZNER, Ján KADLEČÍK: Hodnotenie ekosystémových služieb v chránených územiach Karpát so zameraním na Slovensko – metodický postup pre rýchle hodnotenie (Valuation of Ecosystem Services in Carpathian Protected Areas with focus on Slovakia – Guidelines for rapid assessment)

ŠTÚDIE

Pavel HRONČEKPODPOVRCHOVÉ PSEUDOMONTÁNNE ANTROPOGÉNNE TVARY RELIÉFU (UNDERGROUND PSEUDOMONTANEOUS ANTHROPOGENIC RELIEF FORMS)

Ján LIGA: KVANTIFIKÁCIA KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRY V ÚDOLÍ RIEKY HRON A JEJ INTERPRETÁCIA PRE POSÚDENIE FRAGMENTÁCIE KRAJINY (LAND USE STRUCTURE QUANTIFICATION AND ITS INTERPRETATION FOR ASSESSMENT OF LANDSCAPE FRAGMENTATION IN THE HRON RIVER VALLEY) 

Ivana PILKOVÁ: FENOLOGICKÝ VÝVOJ LESNÝCH RASTLINNÝCH DRUHOV V BÁBSKOM LESE (PHENOLOGICAL DEVELOPMENT OF FOREST PLANT SPECIES IN THE BÁB FOREST)

SPRÁVY

Juraj ŠVAJDA, Peter URBAN: Konferencia "(Ako) Učiť ochranu prírody na vysokých školách?" (CONFERENCE "How to learn a Conservation Biology AT UNIVERSITIES?")

Veronika ROSENBERGOVÁ: KONFERENCIA "VÝSKUM A OCHRANA CICAVCOV NA SLOVENSKU" (CONFERENCE "RESEARCH AND PROTECTION OF MAMMALS IN SLOVAKIA")

Ján LIGA: X. NÁRODNÁ KONFERENCIA O BIOSFÉRICKÝCH REZERVÁCIÁCH SLOVENSKA NA TÉMU "BIODIVERZITA A VYUŽÍVANIE KRAJINNÝCH EKOSYSTÉMOV V BIOSFÉRICKÝCH REZERVÁCIÁCH  UNESCO" (THE 10th NATIONAL CONFERENCE ON BIOSPHERE RESERVES OF SLOVAKIA ON THE TOPIC: "BIODIVERSITY AND LANDSCAPE ECOSYSTEM USE IN UNESCO BIOSPHERE RESERVES")

Tomáš LEPEŠKA: Kolokvium "Inšpirácie pre výskum krajiny" pri príležitosti 75. výročia narodenia prof. Ing. Rudolfa Midriaka, DrSc.(COLLOQUIUM "THE INSPIRATIONS FOR LANDSCAPE RESEARCH" ON THE OCCASION OF prof. Ing. RUDOLF MIDRIAK, DrSc. 75th BIRTHDAY) 

Daniel HUSÁRIK: MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA "KRAJINA – ČLOVEK – HISTÓRIA" (INTERNATIONAL CONFERENCE "LANDSCAPE - MAN – HISTORY")

 

Volume 1, No.1, jún 2014
Recenzenti čísla

MONOGRAFICKÉ PRÁCE

Pavol AMBROŠ, Ivan HERČKO, Ladislav HVIZDÁK, Mário MOLOKÁČVYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÉHO SVETOVÉHO KULTÚRNEHO A PRÍRODNÉHO DEDICSTVA V GEOTURIZME A MONTÁNNOM TURIZME (THE USE OF BANSKÁ ŠTIAVNICA WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE IN GEOTURISM AND MINING TOURISM)

Pavel HRONČEK, Ivan HERČKO: LOŽISKÁ A LOKÁLNE VÝSKYTY UHLIA NA SLOVENSKU A ICH GEOLOGICKÝ PRIESKUM A VÝSKUM (BEARINGS AND LOCAL OCCURRENCES OF COAL IN SLOVAKIA AND THE GEOLOGICAL SURVEY AND RESEARCH ON THIS LOCALITIES)

Pavel HRONČEK, Ivan HERČKOHOSPODÁRSKE, SOCIÁLNE A ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY POČIATKOV UHOĽNÉHO BANÍCTVA NA SLOVENSKU (ECONOMIC, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF THE BEGINNINGS OF COAL MINING IN SLOVAKIA- ENVIRONMENTAL HISTORY)

SPRÁVY

Pavel HRONČEK, Karol WEISVýznamné životné jubileum vedca, univerzitného pedagóga a propagátora vedy doc. Ing. Ivana Herčka, CSc.

Karol WEISUdelenie čestného odznaku „Za udržiavanie tradícií“ doc. Ing. Ivanovi Herčkovi, CSc. ministrom hospodárstva SR

Karol WEISSlávnostná prezentácia a krst novej publikácie o Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici za účasti prezidenta SR

Milan DURBÁK: Prijatie doc. Ing. Ivana Herčka, CSc., primátorkou mesta Banská Štiavnica, Mgr. Nadeždou Babiakovou