Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Rigorózne štúdium

Tézy predmetov rigorózneho konania – učiteľstvo informatiky v kombinácii predmetov

 

Študijný odbor: 7656 učiteľstvo akademických predmetov

Skúška: rigorózna (PaedDr.)

Zostavil: Doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

Schválil: Doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

 

Predmety širšieho základu

 

 

Didaktika informatiky, Malé programovacie jazyky

 • Domáce a svetové osobnosti didaktiky informatiky, ich myšlienky a nadväznosti na iné predmety.
 • Projekty informatizácie školstva a edukačného procesu na Slovensku. Vzťah informatiky a informatizácie.
 • Historický pohľad na vývoj didaktiky vyučovania informatiky, pozitíva a negatíva.
  Úlohy Štátneho pedagogického ústavu v systéme vzdelávania.
 • Definícia Štátneho vzdelávacieho programu a postavenie informatiky v ňom. Časová dotácia pre informatiku v rámci Školského vzdelávacieho programu na jednotlivých stupňoch škôl.
 • Rozdelenie informatiky medzi jednotlivé tematické oblasti.
 • Metódy používané vo vyučovaní informatiky a ich prispôsobenie sa jednotlivým oblastiam informatiky.
 • Maturitné skúšky z informatiky a cieľové požiadavky na maturantov z informatiky. Priebeh maturitnej skúšky.
 • Detské prostredia využiteľné pre vyučovanie základov programovania.
 • Princíp „nízkeho prahu a vysokého stropu“ a „upratovania prázdnej miestnosti“ vo vyučovaní programovania.

 

Odporúčaná literatúra:

 1. BLAHO, A.: Maturita z informatiky. Bratislava, 2009.
 2. BRODENEC, I.: Elektronická podpora k predmetu na <http://brodenec.co.nf>.
 3. HORVÁTHOVÁ, D.: Elektronická podpora k predmetu v prostredí LMS Moodle na <https://lms2.umb.sk/course/index.php?categoryid=36>.
 4. KALAŠ, I.: Didaktika informatiky na ZŠ. Bratislava, 2009.
 5. LOVÁSZOVÁ, G.: Didaktika programovania pre ZŠ 1, 2. Bratislava, 2009.
 6. SALANCI, Ľ.: Didaktika programovania pre SŠ 1, 2. Bratislava, 2009.
 7. SUDOLSKÁ, M.: Aktivizujúce metódy vo výučbe školskej informatiky. Bratislava, 2009.
 8. ŠNAJDER, Ľ.: Metodika výučby tematickej oblasti Informácie okolo nás. Bratislava, 2009.
 9. ŠNAJDER, Ľ.: Tvorba úloh a hodnotenie žiakov v predmete informatika. Bratislava, 2009.
 10. TOMCSANYIOVÁ, M: Riešenie problémov a základy programovania 1, 2. Bratislava, 2009.
 11. Tutoriály k jednotlivým programovacím prostrediam malých programovacích jazykov.
 12. Učebnice informatiky a informatickej výchovy určené pre ZŠ a SŠ.

 

 

Multimédiá

 • Základné pojmy a definícia multimédií,  možnosti využitia multimédií, vlastnosti a metodika tvorby multimediálnych aplikácií.
 • Hardvér a softvér pre multimédiá.
 • Text a hypertext v multimediálnych aplikáciách.
 • Obraz v tvorbe multimédií, vektorová a rastrová grafika, práca s farbami, kompresia obrazu.
 • Zvuk, rozdelenie zvukov, digitalizácia zvuku, MIDI štandard, zvukové formáty, kompresia zvuku, prezentácia zvuku.
 • Počítačová animácia, metodika tvorby animácie, tvorba modelov, techniky animácie.
 • Video, etapy tvorby videa,  nelineárne editovanie, digitalizácia, kompresia a distribúcia videa.
 • Virtuálna realita, stupne VR, hardvér a softvér pre VR, využitie VR.
 • Využitie multimédií v sieťach (internet/intranet), videokonferenčné systémy.

 

Odporúčaná literatúra:

 1. GAMMA, E. a i.: Návrh programů pomocí vzorů. Praha : Grada, 2003. 386 s. ISBN 80-247-0302-5.
 2. HOHPE, G. – WOLF, B.: Enterprise Integration Patterns. [online]. [cit. 2006-01-26]. Dostupné na internete: <http://www.eaipatterns.com/>.
 3. HORVÁTHOVÁ, D.: Tvorba multimediálnych výučbových materiálov pre dištančné vzdelávanie a e-learning. Banská Bystrica : UMB, 2011, ISBN 978-80-557-0182-0.
 4. HORVÁTHOVÁ, D. – VÍTKO, P.: Multimediálne technológie vo vzdelávaní. Banská Bystrica : Akadémia umení, 2008.
 5. HORVÁTHOVÁ, D. a i.: Komplexný pohľad na multimédiá. Banská Bystrica : Koprint, 2001.
 6. HORVÁTHOVÁ, D.: Elektronická podpora k predmetu v prostredí LMS Moodle na <https://lms2.umb.sk/course/index.php?categoryid=34>.
 7. MAGDIN, M., a i.: Projektovanie multimediálnych aplikácií. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. ISBN 978-80-8094-626-5.
 8. VÍTKO, P.: Multimediálne technológie vo vzdelávaní. Banská Bystrica : Akadémia umení, 2008.

 

 

Informačné technológie vo vzdelávaní

 • Digitálna gramotnosť, moderné technológie školy (interaktívna tabuľa, hlasovacie zariadenie), moderné formy vzdelávania (e-learning a pod.).
 • Počítač vo vzdelávacom procese: prezentácia poznatkov, výber informácií, zadávanie a hodnotenie úloh, testovanie prostredníctvom počítača.
 • Typy vzdelávacích programov, použitie v rôznych pedagogických situáciách, využitie multimédií a virtuálnej reality.
 • Ergonómia. Podpora vzdelávania hendikepovaných.
 • Štruktúra úplného výučbového programu, postup vývoja, programové prostriedky pre tvorbu vzdelávacích programov. Scenár a dokumentácia vzdelávacieho programu.

 

Odporúčaná literatúra:

 1. HORVÁTHOVÁ, D.: Tvorba multimediálnych výučbových materiálov pre dištančné vzdelávanie a e-learning. Banská Bystrica : UMB, 2011. ISBN 978-80-557-0182-0.
 2. HORVÁTHOVÁ, D. – VÍTKO, P.: Multimediálne technológie vo vzdelávaní. Banská Bystrica : Akadémia umení, 2008.
 3. HUBA, M. – PIŠÚTOVÁ-GERBER, K.: Základy e-vzdelávania. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. 112 s. ISBN 978-80-89316-00-7.
 4. KHAN, B. H.: E-learning : Osem dimenzií otvoreného, flexibilného a distribuovaného e-learningového prostredia. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. 150 s. ISBN 80-8069-677-2.

 

 

Povinne voliteľné predmety

 

Informačné systémy

 • Opis/objasnenie obsahu pojmu/skratky ERP systém. Uvedenie príkladov riešení ERP systémov zo svojho okolia/webu.
 • Definovanie obsahu pojmu/skratky MIS, uvedenie príkladov použitia MIS. Definovanie manažmentu znalostí. Vysvetlenie obsahu pojmu/skratky GIS. Uvedenie vlastností, použitie, dôvody zavádzania GIS.
 • Priblíženie a vysvetlenie obsah pojmu dolovanie dát. Objasnenie pojmu datawarehouse. Vyjadrenie vzťahu medzi reportingom, OLAP a dolovaním dát. Upozornenie na ich výhody a nevýhody.
 • Pojednanie o úspešnosti informačných systémov. Uvedenie podrobností k tejto téme.
 • Uvedenie niektorých známych architektúr/modelov/metodík (SSADM, UML, ...). Uvedenie dôvodov ich použitia/používania.

 

Odporúčaná literatúra:

 1. BIELIKOVÁ, M.: Softvérové inžinierstvo: Princípy a manažment. Bratislava : STU, 2000.
 2. GAMMA, E. – HELM, R. – JOHNSON, R. – VLISSIDES, J.: Návrh programů pomocí vzorů. Praha : Grada, 2003. 386s. ISBN 80-247-0302-5.
 3. Internetové zdroje a firemná dokumentácia podľa aktuálnych potrieb.
 4. JALOTE, P.: An Integrated approach to Software engineering. 3rd Edition. Springer Verlag, 2005.
 5. KRAVAL, I.: Skripta objektových technologií. (e-publikace). Vydal Ilja Kraval - Object Consulting, www.object.cz, 2002.
 6. PALETA, P.: Co programátory ve škole neučí aneb Softwarové inženýrství v reálné praxi. Praha : Computer Press, 2003.
 7. PRESSMAN, R. S.: Software Engineering : A Practicioner's approach. 6th Edition. McGraw Hill, 2005.
 8. RICHTA, K. – SOCHOR, J.: Softwarové inženýrství I. Praha : FE ČVUT, 1998.
 9. SVÍTEK M.: Víc než součet částí. Academia, 2013.
 10. SOMMERVILLE, I.: Software Engineering. Addison-Wesley Publ. Company, 7th Edition, 2005.
 11. TRAJTEĽ, Ľ.: Úvod do programovania. (striptá pre VŠ). Banská Bystrica : FPV UMB, 2002. 65 s.

 

Informačná bezpečnosť

 • História kryptografie (hebrejské šifry, ATBASH, skytalé, ... Enigma). Súčasný stav (stručne) v šifrovaní. Aktuálne používané šifry, ich výhody a nevýhody.
 • Pojem informačná bezpečnosť. Otázky nevyhnutnosti ochrany údajov a informácií, prejavy škôd, činitele vplývajúce na informačnú bezpečnosť.
 • Malware (klasické počítačové vírusy, červíky, trójske kone, dialery, spyware, adware, hoax, ale aj spam, ...) a čo najpodrobnejšie a najkomplexnejšie objasnenie tejto problematiku. Formulovanie odporúčaní a rád o tom, ako sa nestať distribútorom malware.
 • Problematika prevádzkovej bezpečnosti. Prevádzkové procedúry, plánovanie kapacít zdrojov systému, zásady ochrany proti malware, procesy zálohovania a archivácie, aktivity správy sietí, bezpečná práca s médiami.
 • Informačná bezpečnosť v počítačových sieťach. Autentifikácia komunikačných entít. Autentifikácia dátového zdroja. Autentifikácia spojenia. Riadenie prístupu. Zaistenie dôveryhodnosti. Zaistenie integrity. Hrozby na sieti, motívy útočníkov.

 

Odporúčaná literatúra:

 1. BELL, D. E. – LaPADULA, L. J.: Secure computer system : Unified exposition and multics interpretation. Technical Report MTR-2997. Bedford Massachusetts, USA : Mitre Corp., 1976.
 2. BIBA, K. J.: Integrity Considerations for Secure Computer Systems. The Mitre Corporation, 1977.
 3. BUCHMANN, J.: Einfuehrung in die Kryptographie. Springer, 1999.
 4. DOSTÁLEK, L. a i.: Velký průvodce protokoly TCP/IP : Bezpečnost. Praha : Computer Press. ISBN 80-7226-849-X.
 5. GROŠEK, O. – PORUBSKÝ, Š.: Šifrovanie : Algoritmy, metódy, prax. Praha : Grada, 1992.
 6. HURAJ, L.: Nebojme sa šifrovania. Bratislava : MPC BA, 2002. ISBN 80-8052-160-3.
 7. SASINEK, M.: Úvod do kryptológie I. (rec. Trajteľ, Ľ). Banská Bystrica : Bratia Sabovci, 2008. ISBN: 978-80-8083-367-1.
 8. SCHNEIDER, B.: Applied Cryptography. Published by John Willey & Sons, 1996. 
 9. SZOR, P.: The Art of Computer : Virus Research and Defense. Symantec, 2005.

 

Databázové systémy

 • Koncepcia relačnej databázy. Relácia, primárne a cudzie kľúče, indexy. Normálne formy databáz.
 • Relačná algebra. Operácie relačnej algebry: zjednotenie, prienik, rozdiel, projekcia, premenovanie, selekcia, spájanie (join). Tranzitívny uzáver relácie.
 • Jazyk SQL ako implementácia relačnej algebry. DDL, DML a dopyty. Trojhodnotová logika. Rozdiely medzi relačnou algebrou a SQL.
 • Použitie relačných databáz. OLTP prostredia vs.  OLAP prostredia. . Thinclient a thickclient aplikácie. Transakcie.
 • Relačná databáza ako jedna z alternatív organizácie dát. Výhody a nevýhody oproti textovým, binárnym súborom, Excel a Access súborom, distribuovaným databázam, objektovým databázam, NoSql databázam.

 

Odporúčaná literatúra:

 1. BEGG, C.– HOLOWCZAK, R. – CONOLLY, T.: Mistrovství – Databáze. Brno : Computer Press, 2009. 584 s. ISBN 978-80-251-2328-7.
 2. HVORECKÝ, J.: Databázové technológie. 2. rozš. vyd. Košice : Equilibria, 2013. 330 s. ISBN 978-80-8143-082-4. 
 3. HVORECKÝ, J.: Databázové technológie (podporný učebný materiál). 2. vyd. Košice : Equilibria, 2013. 98 s. ISBN 978-80-8143-084-8. 
 4. Internetové zdroje týkajúce sa manuálov k databázovým produktom a elektronické knihy zaoberajúce sa databázovými systémami a SQL.
 5. JACKOVÁ, J.: Databázové systémy 1 [online]. Aktualizované každý týždeň [cit. 2014-01-31]. Dostupné na internete: <https://lms2.umb.sk/course/view.php?id=1054>.
 6. JACKOVÁ, J.: Databázové systémy 2. [online]. Aktualizované každý týždeň [cit. 2014-03-21]. Dostupné na internete: <https://lms2.umb.sk/enrol/index.php?id=1172>.
 7. KULTÁN, J.: Databázové systémy : vybrané kapitoly. (učebnica pre denných a externých študentov netechnických vysokých škôl). Bratislava : EKONÓM, 2012. 126 s. ISBN: 978-80-225-3350-8.
 8. MATIAŠKO, K. – VAJSOVÁ, M. – ZÁBOVSKÝ, M. – CHOCHLÍK, M.: Databázové systémy a technológie. Bratislava : STU, 2009. 693 s. ISBN 978-80-227-3035-8. 
 9. OPPEL, A.: Databáze bez předchozích znalostí. Brno : Computer Press, 2006. 319 s. ISBN 80-251-1199-7.
 10. OPPEL, A.: SQL bez předchozích znalostí. Brno : Computer Press, 2008. 240 s. ISBN 978-80-251-1707-1.
 11. ORAVEC, M.: Malé veľké databázy. Seriál z časopisu PC Revue, ročník 2000–2002. Dostupné na internete: <http://www.cevaro.sk/>.
 12. SPIŠÁKOVÁ, M.: Databázový systém MS ACCESS pre stredné odborné školy. (Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako učebnicu pre všetky štúdijné odbory stredných odborných škôl.) Bratislava : SPN - Mladé letá, 2008. 64 s. ISBN 978-80-10-01337-1.

 

Webové technológie

 • Základné princípy pri využívaní internetových technológií.
 • Vysvetlenie pojmov klient/server, TCP/IP, server a port služby.
 • Základné služby internetu.
 • Definovanie jednotlivých služieb interaktívnej a neinteraktívnejkomunikácie, bezpečnosť jednotlivých služieb.
 • WEB 2.0.
 • Vysvetlenie pojmov syntax a sémantika, pojmový mrak a ďalších služieb spojených s danou oblasťou.

 

Odporúčaná literatúra:

 1. BRODENEC, I.: Elektronická podpora k predmetu na <http://brodenec.co.nf>.
 2. CEDERHOLM, D.: Flexibilní webdesign. Computer Press, 2006.
 3. Dostupné na internete: <http://www.w3schools.com>.
 4. HRUŠECKÝ, R. – WAGNER, M.: Internet: princípy a tvorba webu 1, Bratislava, 978-80-8118-035-4
 5. HURAJ, L. a kol.: Internet, WWW, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 80-8055-505-2
 6. STAUFFER T.: Tvorba webových stránek pro úplné začátečníky. SoftPress, 2003.