Tvorba moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov pre ťažiskové jednotky nových ŠP 1. a 2. stupňa VŠ vzdelávania ...

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Číslo projektu:KEGA 005UMB-4/2011
Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 31. December 2013
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ján Stebila, PhD.
Spoluriešitelia:

Milan Ďuriš
Ján Pavlovkin
Martin Kučerka
Ľubomír Žáčok
Daniel Novák
Petra Kvasnová

Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je vytvorenie moderných, komplexných študijných materiálov pre technické odborné predmety nových študijných programov prvého a druhého stupňa VŠ vzdelávania. Cieľom riešiteľov grantového projektu je analýza a následné vytvorenie reálnych možností a koncepčných stratégií v riešení pre pozitívne zmeny vo vyučovaní vybraných študijných programov jednotlivých fakúlt spolupracujúcich na projekte. Nosnou časťou projektu je vytvorenie dvoch vysokoškolských učebníc a multimediálnych príloh, v ktorých budú zakomponované najnovšie výsledky výskumu z tejto oblasti, získané na spolupracujúcich pracoviskách. Učebné matzeriály budú vytvorené aj v elektornickej podobe.