Budovanie progresívneho experimentálneho laboratória pre inováciu foriem výučby v študijnom programe Protipožiarna ochrana a bezpečnosť.

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Cieľom Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Číslo projektu:KEGA 009TU-4/2017
Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.
Spoluriešitelia:

Martin Kučerka

Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je na základe vybudovania špecializovaného laboratória využívajúceho progresívne experimentálne metódy a zariadenia pre stanovovanie jednej z požiarnotechnických charakteristík horľavých látok ako inovatívna demonštratívna forma edukácie. Riešenie projektu, budovanie špecializovaného laboratória vo významnej miere prispieva k zvýšeniu miery uplatnenia a konkurencieschopnosti absolventov študijného programu Protipožiarna ochrana a bezpečnosť na trhu práce.