CAD pre Krajinné inžinierstvo

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Číslo projektu:KEGA 007SPU-4/2016
Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:RNDr. Karol Weis, PhD.
Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je vytvorenie pracovnej pomôcky pre potreby výučby predmetu "CAD projektovanie v krajinnom inžinierstve", ktorý bol doteraz vyučovaný počas troch semestrov. Predmet je zameraný na prehlbovanie zručností s CAD softvérom pri riešení projektových úloh v oblasti krajinného inžinierstva.