Nekovalentné interakcie v systémoch s rastúcou zložitosťou

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Koordinujúca organizácia:

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Číslo projektu:APVV-15-0105
Doba riešenia projektu:1. Júl 2016 - 30. Jún 2020
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
Spoluriešitelia:

Miroslav Iliaš, Miroslav Melicherčík, Šimon Budzák

Zahraničný projekt:nie

Ústrednou myšlienkou projektu je použitie presných výpočtou na báze vlnovej funkcie (najlepšie CCSD(T)) ako podkladu k DFT predpovediam energetiky a vlastností systémov s rastúcou zložitosťou. V centre záujmu sú nekovalentné interakcie študované na úrovni viacčasticových členov. Ako prototyp sú študované klastre berýlia, väzbové energie v klastroch až po tuhú fázu. Z biologicky zaujímavých systémov sú to nekovalentné komplexy aminokyselín získané z kryštálových štruktúr proteínov z PDB (Protein Data Bank), kde budeme analyzovať vplyv viacčasticových interakcií na ich stabilitu a štruktúru....