Geochémia a geochronológia magmatických žilných hornín v Západných Karpatoch

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Číslo projektu:VEGA 1/0650/15
Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Spoluriešitelia:

Štefan Ferenc
Roberta Prokešová
Viera Šimonová
Karol Weis
Tomáš Štrba

Zahraničný projekt:nie

Projekt je zameraný na výskum a zaradenie magmatických žilných hornín predovšetkým  predalpínskeho vývoja Západných Karpát. Okrem genézy týchto hornín na základe geochemických charakteristík je potrebné riešiť aj ich vekové a priestorové vzťahy. Budeme študovať kyslé horniny typu granitových porfýrov, intermediálne až bázické horniny typu kersantitov a spessartitov. Zameriame sa hlavne na ich vekový a genetický vzťah k okolným horninám kryštalinika (hlavne k hosťujúcim granitom). Posledným študovaným horninovým typom budú alkalické lamprofýry. Pri týchto sa zameriame na štúdium ich vekových a genetických vzťahov v horninách, ktoré vystupujú v rôznych tektonických jednotkách Západných Karpát (vrátane fatrika, hronika). Pre interpretáciu budú využité analýzy stopových prvkov (vrátane izotopov Rb, Sr, Sm, Nd) a U/Th/Pb datovanie. Unikátne analýzy získame spoluprácou so zahraničím (Polish Academy of Science, Krakow, Trinity College Dublin, Kyoto University, Okayama University of Science, Lund University).