Učenie sa experimentovaním v centre neformálneho fyzikálneho vzdelávania

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Číslo projektu:KEGA 017UMB-4/2020
Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.
Spoluriešitelia:

Stanislav Holec, Miriam Spodniaková Pffeferová, Martin Hruška

Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je vybudovanie centra neformálneho fyzikálneho vzdelávania a popularizácie fyziky v priestoroch Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Centrum bude zahŕňať laboratórium pre experimentálnu činnosť žiakov a tvorivé dielne pre učiteľov a súbor vystavených interaktívnych experimentov v priestoroch chodby, Obsahové zameranie pripravených experimentálnych aktivít bude vychádzať zo vzdelávacieho štandardu fyziky pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie a bude doplnené aj o témy, ktoré sa na školách bežne neučia.