Program

17. medzinárodný seminár doktorandov didaktiky chémie a príbuzných doktorandských študijných programov

PIATOK 26.11.2021

12:30

Prihlasovanie účastníkov v platforme MS Teams
Kliknutím SEM sa pripojíte

13:00

OTVORENIE SEMINÁRA

Príhovor dekanky Fakulty prírodných vied UMB
doc. Jarmila Kmeťová

Príhovor člena medzinárodného vedeckého výboru seminára
prof. Ľubomír Held

13:15

PLENÁRNA PREDNÁŠKA

Proč učíme chemii?
doc. dr. hab. Małgorzata Nodzyńska

SEKCIA 1
Predseda: prof. Ľubomír Held

14:00

Q-metodológia ako nástroj skúmania perspektívy študentov učiteľstva chémie o učení sa atómovej štruktúry
Mgr. Dominika Koperová

14:20

Využití Q-metodologie při zjišťování názorů učitelů na možnosti realizace integrované výuky
Mgr. Markéta Bartoňová

14:40 Názory a postoje učiteľov chémie k metodikám na tému Zdroje energie
RNDr. Júlia Sečková
15:00

Analýza přijímacího řízení na PřF UK
Mgr. Martin Šrámek

15:20 Rozvoj prírodovednej gramotnosti v chemickom vzdelávaní z perspektívy učiteľa
Mgr. Viktória Kohutiarová
15:40 Možnosti a limity využití muzejních expozic ve výuce chemie z perspektivy učitelů
Mgr. Lenka Rybáriková

 

16:00

 

 

PRESTÁVKA

SEKCIA 2
Predseda: prof. Martin Bílek
16:30 Rozvoj kompetencí v chemickém vzdělávání založeném na aktivní činnosti žáků
RNDr. Irena Chlebounová
16:50 Využívaní počítačových modelů na podporu výuky redoxních dějů na střední škole
Hana Henychová
17:10 Dovednosti studentů a expertů v oblasti řešení problémů: srovnání řešení chemických a obecně přírodovědných úloh
PhDr. Martina Tóthová
17:30 Vliv organizačních podmínek na efektivitu výuky chemie na základních školách
Mgr. Anna Baprowska
17:50 Úroveň vedomostí žiakov primárnej edukácie z oblasti prírodovedného vzdelávania
Mgr. Miroslava Jurečková
18:10 Školní měřicí systémy – požadavky učitele a možnosti vlastní stavby
Tomáš Feltl
18:30 UKONČENIE SEMINÁRA

Dĺžka prezentácie príspevkov je 20 minút vrátane diskusie.

Prezentácia je možná v slovenskom, českom, poľskom a anglickom jazyku.