Geológia zábavná a obľúbená (nové originálne a motivačne príťažlivé edukačné materiály pre základné a stredné školy)

Informácie o projekte

Zadávateľ:Kultúrna a edukačná agentúra MŠVVaŠ SR
Číslo projektu:KEGA 033UMB-4/2021
Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:Mgr. Viera Šimonová, PhD.
Spoluriešitelia:

Štefan Ferenc, Ján Spišiak, Stanislav Jeleň, Juraj Butek, Richard Kopáčik

Zahraničný projekt:nie

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť efektívny doplnkový výučbový materiál, zameraný na využívanie atraktívnejších foriem spracovania a prezentovania učebnej látky, ktorá by upútala pozornosť a zvýšila aktivitu žiakov 9. ročníka základných škôl (resp. 3. ročníka osemročných gymnázií) o abiotickú zložku prostredia na vyučovacích hodinách geológie. Formou interaktívneho e-learningového prostredia je možné zmeniť tradičný spôsob učenia založený na memorovaní učiva a tým zároveň zvýšiť aktivitu žiakov. To je však možné dosiahnuť len vhodnou motiváciou žiakov, ale predovšetkým učiteľov. Nový prístup pomôže efektívne zmeniť prístup učiteľov vo výučbe geológie, ktorý by viedol k premene pasívneho poslucháča na aktívneho žiaka, schopného diskutovať o základných geologických procesoch, prezentovať vlastný názor a obhajovať ho.