Demonštračné laboratórium bezpečnosti práce pre ručné strojné zariadenia v interakcii človek-stroj

Informácie o projekte

Zadávateľ:Kultúrna a edukačná agentúra MŠVVaŠ SR
Číslo projektu:KEGA 026UMB-4/2021
Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:Ing. Martin Kučerka, PhD.
Spoluriešitelia:

Alena Očkajová, Petra Kvasnová, Ľubomír Žáčok, Ján Stebila

Zahraničný projekt:nie

CIeľom projektu je na základe vybudovania špecializovaného demonštračného laboratória navrhnúť správny dizajn pracoviska využívajúceho ručné náradie ako inovatívnu demonštratívnu formu edukácie. Budované laboratórium je jedným z kľúčových pracovísk v oblasti ergonómie a ochrany zdravia pred chorobami z povolania pri práci s vybraným ručným náradím a primárne určené pre výchovu a vzdelávanie, získanie praktických skúseností edukantov v študijnom programe Učiteľstvo techniky na KTaT FPV UMB a v študijných programoch KOD DF TUZVO.