Katedra fyziky

Katedra pokračuje v príprave budúcich učiteľov fyziky a ponúka vysokoškolské štúdium v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia.

Kde nás nájdete

KF FPV UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048 446 7202
E-mail: fpv.kf@umb.sk

Profil katedry

Katedra fyziky začala písať svoju históriu v roku 1954. Za 65 rokov svojej existencie pripravila pre učiteľské povolanie viac ako 1400 absolventov.

Katedra pripravuje budúcich učiteľov fyziky v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia a ponúka aj doktorandské štúdium v odbore Teória vyučovania fyziky. Katedra je spôsobilá realizovať rigorózne skúšky v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov - fyzika v kombinácii. Učiteľom, ktorí si potrebujú/chcú rozšíriť kvalifikáciu o ďalší aprobačný predmet, ponúka katedra možnosť absolvovať rozširujúce štúdium fyziky.

Študovať učiteľstvo fyziky sa oplatí. Naši absolventi sú v praxi žiadaní, a to nielen v školstve. Počas štúdia môže študent získať aj nemalé finančné prostriedky prostredníctvom štipendií. Garantované má tzv. motivačné odborové štipendium, ktoré je určené pre študentov určitej skupiny študijných programov, do ktorých patrí aj učiteľstvo fyziky. Ďalšie motivačné štipendiá je možné udeliť za dosiahnutie výborných výsledkov v štúdiu, za iniciatívu pri vedeckých aktivitách a pod. Program sociálnej podpory je realizovaný prostredníctvom sociálnych štipendií.

Študenti učiteľstva fyziky majú možnosť absolvovať jeden semester štúdia v zahraničí na vysokoškolskej inštitúcii, s ktorou má UMB dohodu o vzájomnej výmene študentov.

Katedra disponuje viacerými kvalitne vybavenými laboratóriami na zabezpečenie štúdia i výskumných aktivít. Rozvoj a využívanie moderných vyučovacích metód umožňuje vybavenie učební katedry digitálnymi technológiami a zriadenie Prírodovedného centra informačných technológií, vybaveného počítačmi a meracími zariadeniami pre realizáciu počítačom podporovaných experimentov. Štúdium fyziky významne podporuje kvalitná meracia a didaktická technika a učebné pomôcky, z ktorých viaceré boli autorsky vyvinuté členmi katedry.

Výskum je na katedre zameraný do viacerých oblastí. Výskum v teórii vyučovania fyziky vychádza z dlhoročných tradícií v príprave učiteľov fyziky, vo vzdelávaní praktizujúcich učiteľov, v práci s talentovanými žiakmi základných a stredných škôl a v popularizácii prírodných vied. Výskum je zameraný na školský fyzikálny experiment, využívanie digitálnych technológií vo fyzikálnom a prírodovednom vzdelávaní, výučbu fyziky v kontexte integrovaného vyučovania prírodovedných predmetov, reštrukturalizáciu obsahovej a metodickej prípravy učiteľov, neformálne fyzikálne vzdelávanie, bádateľské vyučovacie prístupy. Výskum v teoretickej fyzike je orientovaný na jadrovú fyziku (výskum vlastností hmoty vystavenej extrémnym podmienkam - pri veľmi vysokých, resp nízkych teplotách a baryónových hustotách) a fyziku kondenzovaných látok (spinová dynamika v nízkorozmerných (anti)feromagnetikách, ultrarýchla optická kontrola magnetických vlastností v magnetických vodičoch, polaritóny v polovodičových nanoštruktúrach). Výsledky, dosahované členmi katedry v týchto oblastiach výskumu (grantové projekty, publikačné výstupy), sú na vynikajúcej medzinárodnej úrovni.

Výskumné témy sú riešené prostredníctvom domácich a zahraničných grantových projektov, ako sú napr. rámcové programy EU, Leonardo, COST, APVV, VEGA, KEGA. Do aktivít v rámci týchto projektov sú zapájaní aj študenti.

Medzinárodnú spoluprácu realizuje katedra s viacerými pracoviskami, v súčasnosti sú to hlavne: University of Plovdiv, University of Ljubljana,  ČVUT Praha, MFF UK Praha, UPJŠ v Košiciach, Univerzita Hradec Králové, CERN, GSI, Goethe-University Frankfurt a i.

Členovia katedry

Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.

Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.

Vedúci katedry

Telefón:
7 200
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
200
Hruška Martin, Mgr., PhD.

Hruška Martin, Mgr., PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Rozvrhový koordinátor

Telefón:
048 446 7203
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
203
Tomášik Boris, prof. Dr.

Tomášik Boris, prof. Dr.

Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor Erasmus

Telefón:
048 446 7206
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
206
doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca

Telefón:
048 446 7201
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
201
doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.

doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.

Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
32, 204
Kolomeitsev Evgeni, Dr., PhD.

Kolomeitsev Evgeni, Dr., PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7205
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
205
Darina Frindtová

Darina Frindtová

Asistentka

Telefón:
7 202
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
202