Dynamika hustej a horúcej jadrovej hmoty

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Číslo projektu:VEGA 1/0469/15
Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:Dr. rer. nat. Dipl. Ing. Evgeni Kolomeitsev
Spoluriešitelia:

Boris Tomášik

Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu sú teoretické štúdie dynamiky hustej a horúcej hmoty. K tomu bude vyvinutý nový hydrodynamické model na popis jadrových zrážok. Zahrnutá bude nová stavová rovnica pre baryónovú hmotu zahŕňajúcu nukleóny, hyperóny a rezonancie, ako aj produkciu podivnosti a transportné koeficienty. Stavová rovnica a vlastnosti hyperónov v médiu budú spĺňať moderné podmienky vyplývajúce z fyziky neutrónových hviezd. Model bude testovaný na experimentálnych dátach časticových rozdelení v hybnosti a polohe ....