Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Informácie pre autorov

Quaestiones rerum naturalium

Vedecké zameranie periodika

Vo svojom obsahu sa zameriava predovšetkým na výskum jednotlivých krajinných zložiek z hľadiska prírodných a historických vied a ich príbuzných vedných disciplín. Dôraz je kladený na pôvodné vedecké práce z geografie, geoekológie, krajinnej ekológie, biológie, botaniky, zoológie, ochrany prírody, geoturizmu, historickej geografie a z histórie vedy a techniky.
Príspevky môžu byť zamerané aj na teoreticko-metodologické východiská a vedný aparát jednotlivých vedných disciplín, jeho vývoj, spracovanie a presné formovanie v priebehu histórie. Štúdie sledujú vývoj vedeckého výskumu v rámci jednotlivých vedných odborov a rôznych konkrétnych úzko postavených výskumných tém.
V periodiku je možné publikovať aj metodické a technické problémy vedeckého výskumu predovšetkým pri terénnom a archívnom výskume. V príspevkoch je možné analyzovať technický vývoj výskumných pomôcok, zariadení a materiálov. Dôležitou časťou publikovaných prác sú aj odborné životopisy osobností z jednotlivých odborov.
Osobitnou skupinou prác, ktoré je možné publikovať, sú štúdie analyzujúce, štatisticky vyhodnocujúce a komparujúce vedecké výsledky výskumov v rôznych časových horizontoch vývoja vedeckého poznania. Štúdie môžu prezentovať aj praktické využitie výsledkov výskumu napr. v školskej praxi, geoturizme, ochrane prírody a krajiny, doprave, montanistike, krajinnom plánovaní a pod.
Prioritne sú publikované pôvodné vedecké práce charakteru vedeckej monografie, kapitoly vo vedeckej monografii, ktoré neboli doposiaľ publikované. Tieto sú zaradené do samostatných hláv. Vo vedeckých monografických štúdiách sú umiestnené pôvodné vedecké práce v rozsahu nad 60 normostrán rukopisného textu (resp. nad 108 000 úderov). Vo vedeckých kapitolách sú zaradené pôvodné vedecké práce, ktoré majú rukopisný rozsah nad 20 normostrán rukopisného textu (resp. nad 36 000 úderov). V predposlednej hlave Vedecké štúdie je možné publikovať kratšie pôvodné vedecké práce. Posledná hlava Recenzie a správy je určená na publikovanie recenzií najnovších vedeckých prác a rôznych správ z prostredia vedeckej obce.
Pokiaľ bude jednotlivé číslo periodika monotematicky zamerané, redakčná rada vždy vymenuje editora, respektíve editorov, podľa odborného zamerania predmetného čísla.
Podmienkou prijatia do tlače je schválenie príspevku po formálnej a obsahovej stránke vedeckou radou a kladné posúdenie príspevku recenzentmi, ktorých určí redakčná rada periodika. Po odporučení vedeckou radou je možné publikovať aj práce spoločenskovedných disciplín, najmä z dejín vedy a techniky založených na archívnom výskume, s využitím poznámkového aparátu pod čiarou.

Pokyny pre autorov

Jazyk príspevku
a) slovenský,
b) anglický,
c) iný jazyk musí schváliť vedecké rada.

Rozsah príspevkov podľa zaradenia do hláv
a) monografické štúdie – nad 60 normostrán, resp. nad 108 000 úderov,
b) kapitoly v monografiách – nad 20 normostrán, resp. nad 36 000 úderov,
c) pôvodné vedecké štúdie – min. 8 strán.

Formálne písanie textu
- platforma: Windows;
- písmo: Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5;
- počet úderov na normostrane: 1 800;
- zarovnanie textu do bloku;
- text odsekov odsadzovať pomocou tabulátora;
- nepoužívať delenie slov;
- prílohy dodať v kvalite potrebnej na publikovanie;
- nezalamovať do textu.

Základné členenie práce
1. názov práce v slovenskom jazyku (tučné písmo, všetky písmená veľké, veľkosť písma 14);
2. názov práce v anglickom jazyku (normálne písmo, všetky písmená veľké, veľkosť písma 14);
3. celé meno a priezvisko autora/autorov (tučné písmo, meno obyčajne, priezvisko kapitálkami, veľkosť písma 12);
4. úplná adresa autora/autorov vrátane elektronickej adresy/adries (obyčajné písmo, veľkosť písma 10), formát: názov organizácie, ulica, skratka štátu, PSČ, mesto (príklad: Katedra biológie, ekológie a životného prostredia Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40, SK-974 01 Banská Bystrica; email);
5. abstrakt príspevku v anglickom jazyku v rozsahu do 250 slov (obyčajné písmo, veľkosť písma 10);
6. kľúčové slová v anglickom jazyku (obyčajné písmo, veľkosť písma 10);
7. vlastnú prácu, pokiaľ je to možné, členiť nasledovne (nadpisy tučným písmom, text obyčajným písmom, veľkosť písma 14):
Úvod
Cieľ, materiál a metodika
Jadro práce
Riešenie problematiky – textová časť
Výsledky
Diskusia
Záver
Literatúra a pramene

Názvy obrázkov a tabuliek a popisy k nim budú v slovenskom aj anglickom jazyku.
Vedecké mená taxónov a syntaxónov píšte kurzívou (italikou) vrátane literatúry, tabuliek a obrázkov. Všetky prílohy musia mať uvedeného autora, resp. zdroj.

Odkazy na obrázky a tabuľky
- rozlíšenie min. 300 dpi
- v slovenskom texte:
obr. 1; obr. 1–2
tab. 1

- v anglickom texte:
Fig. 1; Figs 1–2
Table 1

Citovanie literatúry v texte
BANASZEK (2006); (BANASZEK 2006); DUDICH & ŠTOLLMANN (1985); (DUDICH & ŠTOLLMANN 1985); BRYJA & HÁJKOVÁ (2006); PARKER et. al. (2002); (PARKER et. al. 2002); podľa Banaszeka (BANASZEK 2006); podľa Bryju a Hájkovej (BRYJA & HÁJKOVÁ 2006); KRUUK 1995a, b.

Citovanie literatúry v zozname literatúry
Mená autorov v citáciách a v zozname literatúry uvádzajte kapitálkami. Mená od roku neoddeľujte čiarkou. Pri citovaní prác s dvoma autormi sa medzi nimi píše znak „&“. Pri citovaní prác s viac ako dvoma autormi sa tiež medzi predposledným a posledným autorom píše znak „&“.

Články z časopisu
BANASZEK A. 2006: A mosaic XY1Y2/XY1Y2Y2 common shrew Sorex araneus. — Acta Theriologica 51 (1): 39-42.

DUDICH A. & ŠTOLLMANN A. 1985: Zemné lapáky a ich účinnosť z hľadiska výskumu fauny terestrických mikromamálií. — Biológia (Bratislava) 40 (10): 1 049-1 054.

PARKER H., ROSELL F., HERMANSEN T. A., SØRLØKK G. & STÆRK M. 2002: Sex and age composition of spring-hunted Eurasian beaver in Norway. — The Journal of Wildlife Management 66: 1 164-1 170.

Článok zo zborníka
BRYJA J. & HÁJKOVÁ P. 2006: Ochranářská genetika a její využití při studiu a ochraně savců. — Pp. 109–113. In: ADAMEC M. & URBAN P. (eds.): Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII. Zborník referátov z konferencie (Zvolen 14. – 15.10. 2005). ŠOP SR, Banská Bystrica, 239 pp.

Knihy
KRUUK H. 1995: Wild Otters. Predation and Population. Oxford University Press, Oxford, 290 pp.

DANKO Š., DAROLOVÁ A. & KRIŠTÍN A. (eds.) 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. VEDA, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.

Citovať je možné aj pod čiarou podľa platnej normy STN ISO 690


Recenzovanie rukopisu
Zaslané rukopisy prejdú recenzným pokračovaním, pri štúdiách monografického charakteru budú rukopis posudzovať traja renomovaní odborníci v danej problematike. Autor dostane hodnotenie recenzenta (respektíve recenzentov) spolu so stanoviskom vedeckej rady o prijatí práce do tlače a s návrhmi na prípadnú úpravu rukopisu. Po následnej úprave rukopisu a vyjadrení sa ku všetkým recenzným pripomienkam bude príspevok akceptovaný resp. neakceptovaný. Recenzenti podieľajúci sa na posúdení jednotlivých príspevkov budú uvedení v tiráži predmetného čísla.  

Publikovanie
Po prijatí vedeckou radou a kladnom recenznom posúdení bude autorovi/autorom zaslaný náhľadový súbor na korektúry. Quaestiones rerum naturalium bude vydaný v elektronickej forme vo formáte pdf, dostupný na adrese: www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-biologie-a-ekologie/veda-a-vyskum/casopis-quaestiones-rerum-naturalium/

Uzávierka prijatia rukopisov je 1. júna a 31. októbra príslušného roku. V prípade veľkého počtu príspevkov ich vedecká rada automaticky zaradí do nasledovného čísla v budúcom roku.