Výsledky hodnotenia učiteľov

Učebné materiály z geografie pre ZŠ testovali aj učitelia z praxe. Po ich otestovaní samostatne, či aj so žiakmi dištančným spôsobom zodpovedali učitelia na krátky dotazník.

Zhrnutie najdôležitejších výsledkov dotazníkového prieskumu

  • úlohy dokopy testovalo 5 učiteľov s viac ako 100 žiakmi
  • niektorí učitelia testovali úlohy len sami kvôli pandemickej situáci

Hodnotenie obsahovej náplne

(1 - súhlasím, 5 - nesúhlasím)

Hodnotenie technickej stránky

Celkové zhodnotenie učiteľmi

Bolo to zaujímavé, veľká variabilita úloh. Super, že máme takéto úlohy pre žiakov.
veľmi dobrá - vysoká kvalita učebných materiálov.
Sú súhlasné so stanovenými štandardmi, na veľmi dobrej úrovni.
celkovo hodnotím materiál ako veľmi prínosný, hlavne pri opakovaní učiva, príprave na písomku, samostatné žiacke precvičovanie...Oceňujem aj zaradenie aplikačných úloh, ktoré nie sú len čistou reprodukciou osvojeného učiva, ale rozvíjajú aj žiacke spôsobilosti.
podobne ako pri 5. ročníku. So žiakmi som ich využila v rámci opakovania na test a chystám sa ich aj v budúcnosti využiť. Oceňujem, že si deti prostredníctvom tohto materiálu majú možnosť hravou formou overiť príp. skorigovať svoje vedomosti.
veľmi dobrá pomôcka na hodinu, ktorá zaberie pár minút a je to pre žiakov atraktívne. Prostredníctvom linku sa to dá zadať aj na doma, resp. na precvičenie učiva.