Silno interagujúca hmota v jadrových zrážkach a kompaktných hviezdach

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Číslo projektu:VEGA 1/0457/12
Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:doc. Mgr. Boris Tomášik, PhD.
Spoluriešitelia:

Evgeni Kolomeitsev
Jaroslav Chovan
Ivan Melo
Zuzana Fecková

Zahraničný projekt:nie

Projekt je venovaný témam fyziky jadrových zrážok a kompaktných hviezd. Prvou je produkcia viacnásobne podivných častíc v jadrových zrážkach. Bude odvodená nová kinetická rovnica pre popis produkcie a anihilácie vzácnych druhov častíc. Druhá téma je venovaná mnohočasticovej produkcii a dôsledkom fragmentácie fireballu na hadrónových rozdeleniach a fluktuáciách ....