Medzinárodný vedecký výbor

17. medzinárodný seminár doktorandov didaktiky chémie a príbuzných doktorandských študijných programov

Predsedníčka medzinárodného vedeckého výboru

prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

Členovia medzinárodného vedeckého výboru

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava
doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha
doc. PaedDr. Zita Jenisová, PhD. Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra
doc. RNDr. Marta Klečková, CSc. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
prof. Ing. Karel Kolář, CSc. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
doc. PhDr. Katarína Kotuľáková, PhD. Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity, Ostrava
RNDr. Veronika Machková, Ph.D. Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Hradec Králové
doc. dr. hab. Małgorzata Nodzyńska Uniwersytet pedagogiczny, Krakow
prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
PhDr. Martin Rusek, Ph.D. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. Pedagogická fakulta Západočeské Univerzity, Plzeň
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Mgr. Katarina Szarka, PhD. Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Komárno
doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha