Modely interakcie kôrových a plášťových hornín s fluidami v akrečných prizmách Západných Karpát, východných Álp a severného Turecka, korelácia P-T-X-t parametrov

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Koordinujúca organizácia:

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Číslo projektu:APVV-15-0050
Doba riešenia projektu:1. Júl 2016 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Spoluriešitelia:

Viera Šimonová, Roberta Prokešová, Miroslava Dzúrová, Štefan Ferenc, Ľuboš Balažovič, Lucia Vetráková, Ľuboš Polák

Zahraničný projekt:nie

Projekt sa zaoberá fluidno-alteračnými procesmi v horninách kôrovo-plášťovej prizmy v alpidnom orogéne Západných Karpát, východných Álp a severnej časti Turecka. Tieto procesy sa viažu na významné magmatické a metamorfné udalosti, ktoré boli predmetom nášho výskumu v predchádzajúcich projektoch. Projekt sa zameriava na viaceré typy  fluidno-horninových interakčných (alteračných) zón, ktoré boli zistené, ale ich genéza nebola predmetom výskumu: I) v subdubčno-akrečných komplexoch modrích bridlíc, eklogitov a ultramatitov; II) v spodnokriedových ortorulách, granitoch, metabazitoch a metaultramafitoch; III) v skarnoch a IV) v lamprofýroch a plášťových xenolitoch.