Výberový predmet - Mikrokontroléry vo výučbe

V rámci riešenia projektu, pri vývoji a výrobe všetkých komponentov experimentálnych zostáv sme získali množstvo cenných skúseností, ktoré sme sa snažili pretaviť aj do obsahu nového výberového predmetu určeného pre našich študentov. 

Predmet sme zasadili do magisterského stupňa štúdia (letný semester v 1. roku štúdia), nakoľko pred jeho absolvovaním by mali študenti disponovať dostatočnými vedomosťami z fyziky, ale mali by mať tiež skúsenosť s realizáciou fyzikálnych experimentov a získavaním rôznych experimentálnych dát.

Predmet je koncipovaný tak, aby študent získal základný vhľad do problematiky mikrokontrolérov, oboznámil sa s Arduinom, ktoré používame na katedre a v závere predmetu dokázal navrhnúť vlastný projekt s využitím Arduina a aj ho zrealizovať.

OBSAH PREDMETU

Oboznámenie sa s mikrokontrolérmi (Arduino, Rapsberry, Cortex M3 ARM, atď). Princíp činnosti Arduina. Softvér na ovládanie Arduina, základy programovania Arduina. Senzory a periférie mikrokontrolérov, konektory a spôsoby ich pripojenia, príklady využitia vo fyzikálnom vzdelávaní. Praktické aspekty tvorby vlastných projektov (architektúra a dizajn návrhu, základy tvorby jednoduchých elektrických obvodov, tvorba el. schém, návrh plošného spoja a jeho výroba fotocestou, osadenie súčiastok a oživenie). Návrh a príprava vlastného projektu s využitím Arduina.

 


V prílohe nájdete kompletný informačný list predmetu, ktorý bol prvýkrát ponúknutý študentov v akademického roku 2020/2021 s realizáciou v letnom semestri.