Katedra chémie

Vysokoškolská chémia reprezentovaná Katedrou chémie existuje v Banskej Bystrici už viac ako 60 rokov.

Kde nás nájdete

Katedra chémie FPV UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048 446 7202
E-mail: fpv.kch@umb.sk

Profil katedry

Vysokoškolská chémia reprezentovaná Katedrou chémie existuje v Banskej Bystrici už viac než 60 rokov. V roku 1954 vznikla Vyššia pedagogická škola, ktorá pripravovala budúcich učiteľov chémie. V priebehu nasledujúcich rokov došlo k mnohým reorganizáciám, presunom, zmenám vybavenia či systémov financovania. Pôvodný cieľ našich pedagógov sa však nezmenil, snažíme sa pripravovať kvalitných vysokoškolsky vzdelaných chemikov pre potreby praxe.  

Katedra chémie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici má akreditované štúdiá predmetu chémia v odbore Učiteľstvo akademických predmetov a tiež neučiteľské študijné programy v odbore chémia: Forenzná a kriminalistická chémia (Bc.), Aplikovaná chémia a forenzna prax (Mgr.) a Environmentálna chémia (Bc.). Katedra chémie umožňuje rigorózne pokračovanie z chémie (RNDr.) a z teórie vyučovania chémie (PaedDr.).

Vedecko-výskumná činnosť katedry sa orientuje na molekulové modelovanie a kvantovo-chemické výpočty v oblasti fotochémie, nelineárnych optických vlastností a relativistické efekty. Členovia katedry sa tiež venujú riešeniu aktuálnych problémov z teórie vyučovania chémie. V oblasti aplikovanej analytickej chémie naši kolegovia pracujú na problematike falšovania a zneužívania niektorých látok a skúmajú kontamináciu životného prostredia s dôrazom na povrchové a odpadové vody.

V rámci vedeckovýskumnej činnosti Katedra chémie spolupracuje s viacerými vysokými školami doma i v zahraničí. Z domácich je to predovšetkým PriF UK v Bratislave, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, PrF UPJŠ v Košiciach, PdF TU v Trnave, FHPV PU v Prešove. V zahraničí sú to skupiny na PdF UHK v Hradci Králové, PrF KU v Prahe, PrF OU v Ostrave, FUNDP v Namure v Belgicku, CEISAM v Nantes vo Francúzku, Wrocław University of Science and Technology v Poľsku, National Hellenic Research Centre, Atény, Grécko, GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung v Nemecku.

Členovia katedry sa v posledných rokoch podieľali na riešení viacerých projektoch financovaných z domácich (KEGA, VEGA, APVV, výskumné úlohy v kooperácii so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave) a zahraničných zdrojov. Bilaterálne sme spolupracovali na projektoch so skupinami z Francúzka, Poľska a Česka; resp. sa zúčastnili multilaterálnych projektov COST (CODECS a MOLIM) a COPERNICUS.

Členovia katedry

Mgr. Barbora Tirčová, PhD.

Mgr. Barbora Tirčová, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7211
Zaradenie:
Odborná asistentka
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

Prodekan, Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F349
prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.

prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7209
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
7209
doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.

doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7351
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
351
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

Dekanka, Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7404
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
7404
doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7207
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F207
doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.

doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7350
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
350
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.

doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
RNDr. Šimon Budzák, PhD.

RNDr. Šimon Budzák, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor Erasmus+

Telefón:
048 446 7348
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
348
RNDr. Elena Kupcová, PhD.

RNDr. Elena Kupcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca pre ŠP Forenzná a kriminalistická chémia

Telefón:
048 446 7208
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
208
PharmDr. Jiří Zapletal

PharmDr. Jiří Zapletal

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Asistent
Masárová Anna

Masárová Anna

Technik

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Mgr. Ivana Petránová

Mgr. Ivana Petránová

Technik

Telefón:
048 446 7245
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
F246
Darina Frindtová

Darina Frindtová

Asistentka

Telefón:
7 202
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
202