Záverečné práce a štátne skúšky

Záverečné práce

Pri tvorbe záverečnej práce je potrebné postupovať v zmysle platnej smernice, ktorá okrem iného obsahuje aj vzory titulných strán, citovanej literatúry a ostatné formálne náležitosti.

Záverečné práce sa budú opäť odovzdávať LEN v ELEKTRONICKEJ PODOBE do systému AIS. K záverečným prácam nie je potrebné dokladať e-verziu práce na CD nosič.

POZOR! Od marca 2021 je v platnost dodatok č. 2 k smernici, ktorý upravuje spôsob podpísania licenčnej zmluvy. Licenčnú zmluvu nie je potrebné odovzdávať v papierovej podobe, stačí si zvoliť vybrané spôsoby sprístupnenia diela priamo v AISe. Uzatvárajú sa dve licenčné zmluvy - jedna s Centrálnym registrom záverečných prác a jedna s UMB. Postup pre editovanie licenčných zmlúv nájdete v manuáli (príloha)

Pre uľahčenie administrácie záverečnej práce v systéme AIS2 slúži príslušný manuál. 

 


Štátne skúšky

Bližšie informácie k organizácii štátnej skúšky v AR 2020/2021

  • Štátne skúšky na FPV UMB sa v akademickom roku 2020/2021 v bakalárskom, magisterskom, doktorandskom, rigoróznom a rozširujúcom štúdiu budú uskutočňovať prezenčne, za dodržania nižšie uvedených opatrení a pokynov. 
  • Štátne skúšky sa budú konať v termínoch stanovených aktuálnym harmonogramom štúdia zverejnenom na webovej stránke fakulty.
  • Študent bude povinný sa pri vstupe preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na SARS-CoV-2 nie starším ako 7 dní, alebo dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní, alebo dokladom o očkovaní podľa nasledujúcich pravidiel: (i) po druhej dávke mRNA vakcíny (napr. Pfizer, Moderna), od ktorej uplynulo viac ako 14 dní, (ii) po prvej dávke vektorovej vakcíny (napr. AstraZeneca), od ktorej uplynuli viac ako 4 týždne alebo (iii) po prvej dávke vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, od ktorej uplynulo viac ako 14 dní.
  • Pri štátnej skúške bude nevyhnutné dodržať všetky prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Prijaté opatrenia nájdete TU.
  • Promócie sú zrušené v dôsledku pandemickej situácie.

Štátne skúšky v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia (august 2021)

  • V prílohe nájdete rozpis štátnych skúšok pre neučiteľské ako aj učiteľské študijné programy.
  • Každému študentovi je pridelený presný čas, kedy bude vykonávať štátnu skúšku. Prístup do budovy bude regulovaný. Dôrazne žiadam, aby ste do budovy vstupovali najskôr 15 minút pred termínom štátnej skúšky, ktorý Vám bol pridelený. Predídeme tak nežiadúcej kumulácií osôb v priestoroch fakulty.
  • V prílohe nájdete všetky organizačné pokyny pre úspešné zvládnutie štátnych skúšok v súlade s nastavenými protiepidemickými opatreniami.