Záverečné práce a štátne skúšky

Záverečné práce

Pri tvorbe záverečnej práce je potrebné postupovať v zmysle platnej smernice, ktorá okrem iného obsahuje aj vzory titulných strán, citovanej literatúry a ostatné formálne náležitosti.

POZOR! Od 1. februára 2016 je v platnosti dodatok k smernici, ktorý upravuje podobu titulných strán v záverečených prácach. Ja potrebné na to myslieť pri tvorbe práce.

Pre uľahčenie administrácie záverečnej práce v systéme AIS2 slúži príslušný manuál.

 


Štátne skúšky

Bližšie informácie o realizácii štátnych skúšok na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v AR 2020/2021 zverejníme v dostatočnom časovom predstihu pred plánovanými termínmi štátnych skúšok pre obidva stupne štúdia.