Záverečné práce a štátne skúšky

Záverečné práce


POZOR! Do platnosti vstúpila nová smernica č. 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na UMB.


Pri tvorbe záverečnej práce je potrebné postupovať v zmysle platnej smernice, ktorá okrem iného obsahuje aj vzory titulných strán, citovanej literatúry a ostatné formálne náležitosti. 

Záverečné práce sa budú opäť odovzdávať LEN v ELEKTRONICKEJ PODOBE do systému AIS. K záverečným prácam nie je potrebné dokladať e-verziu práce na CD nosič.

POZOR! Nová smernica upravuje spôsob podpísania licenčnej zmluvy. Licenčnú zmluvu nie je potrebné odovzdávať v papierovej podobe, stačí si zvoliť vybrané spôsoby sprístupnenia diela priamo v AISe. Uzatvárajú sa dve licenčné zmluvy - jedna s Centrálnym registrom záverečných prác a jedna s UMB. Postup pre editovanie licenčných zmlúv nájdete v manuáli (príloha)

Pre uľahčenie administrácie záverečnej práce v systéme AIS2 slúži príslušný manuál. 

 


Štátne skúšky

Bližšie informácie k organizácii štátnej skúšky v AR 2021/2022

Informácie k štátnym skúškam budú zverejnené v dostatočnom predstihu pred ich konaním.