Záverečné práce a štátne skúšky

Záverečné práce

Pri tvorbe záverečnej práce je potrebné postupovať v zmysle platnej smernice, ktorá okrem iného obsahuje aj vzory titulných strán, citovanej literatúry a ostatné formálne náležitosti.

Záverečné práce sa budú opäť odovzdávať LEN v ELEKTRONICKEJ PODOBE do systému AIS. K záverečným prácam nie je potrebné dokladať e-verziu práce na CD nosič.

POZOR! Od marca 2021 je v platnost dodatok č. 2 k smernici, ktorý upravuje spôsob podpísania licenčnej zmluvy. Licenčnú zmluvu nie je potrebné odovzdávať v papierovej podobe, stačí si zvoliť vybrané spôsoby sprístupnenia diela priamo v AISe. Uzatvárajú sa dve licenčné zmluvy - jedna s Centrálnym registrom záverečných prác a jedna s UMB. Postup pre editovanie licenčných zmlúv nájdete v manuáli (príloha)

Pre uľahčenie administrácie záverečnej práce v systéme AIS2 slúži príslušný manuál. 

 


Štátne skúšky

Pozor! Už je možné prihlasovanie na štátnu skúšku pre denných aj externých študentov cez AIS. V prílohe sú uvedené všetky dôležité termíny.  Študenti, ktorí sa neprihlásia na štátnu skúšku cez AIS, nebudú sa môcť zúčastniť štátnych záverečných skúšok !!! Predĺženie odovzdania ZP sa nepovoľuje!!!

Bližšie informácie k organizácii štátnej skúšky v AR 2020/2021

  • Štátne skúšky na FPV UMB sa v akademickom roku 2020/2021 v bakalárskom, magisterskom, doktorandskom, rigoróznom a rozširujúcom štúdiu budú uskutočňovať prezenčne, za dodržania nižšie uvedených opatrení a pokynov. 
  • Štátne skúšky sa budú konať v termínoch stanovených aktuálnym harmonogramom štúdia zverejnenom na webovej stránke fakulty, najskôr od 19.5.2021.
  • Študent bude povinný sa pri vstupe preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na SARS-CoV-2 nie starším ako 7 dní, alebo dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní, alebo dokladom o očkovaní podľa nasledujúcich pravidiel: (i) po druhej dávke mRNA vakcíny (napr. Pfizer, Moderna), od ktorej uplynulo viac ako 14 dní, (ii) po prvej dávke vektorovej vakcíny (napr. AstraZeneca), od ktorej uplynuli viac ako 4 týždne alebo (iii) po prvej dávke vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, od ktorej uplynulo viac ako 14 dní.
  • Pri štátnej skúške bude nevyhnutné dodržať všetky prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Prijaté opatrenia nájdete TU.