Kategorizácia úloh v LMS Chamilo

Jednotlivé úlohy v rámci zložky „Testy“ v prostredí Chamilo boli kategorizované do tried podľa týchto kritérií:

-        tematický celok podľa iŠVP

-        typ otázky:

 • 1 – výber z viacerých možností (1 správna odpoveď)
 • 2 – výber z viacerých možností (viacero správnych odpovedí)
 • 4 – párovanie
 • 5 – otvorená otázka
 • 6 – zóny obrázkov
 • 7 – presný výber
 • 8 – jedna správna odpoveď s neviem
 • 9 – viacero odpovedí pravda/nepravda/neviem
 • 10 – kombinácia odpovede pravda/nepravda/neviem
 • 12 – usporiadanie sekvencie
 • 13 – prispôsobenie ťahaním

-        Výkonový štandard podľa iŠVP

-        Obsahový štandard podľa iŠVP

-        Náročnosť úlohy podľa Bloomovej taxonómie:

 •  1 – zapamätať si
 •  2 – porozumieť
 •  3 – aplikovať, analyzovať
 •  4 – hodnotiť, tvoriť

-        Spätná väzba, komentár k odpovedi v úlohe

Táto kategorizácia úloh bude nápomocná pre učiteľov geografie a pri výbere a zapojení konkrétnej úlohy alebo tematického okruhu do vyučovacieho procesu. V tabuľke je možné filtrovať alebo vyhľadávať pojmy v podľa potreby. Kompletná kategorizácia je dostupná tu: