Properties of strongly interacting matter: fluctuations and rare species

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Deutscher Akademischer Austauschdienst

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Frankfurt Institute for Advanced Studies

Číslo projektu:DAAD
Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:doc. Dr. Boris Tomášik
Spoluriešitelia:

Evgeni Kolomeitsev

Zahraničný projekt:áno

Projekt vzájomnej spolupráce so skupinou prof. Bleichera sa zameriava na skúmanie fluktuácií multiplicity protónov a deuterónov v ultrarelativistických zrážkach ťažkých iónov. Zameriava sa na vzťah fluktuácií multiplicít k fyzikálnym procesom spojeným s trajektóriou vzniknutej horúcej hmoty vo fázovom diagrame. Časť pojektu je venovaná kinetike vzácnych častíc, ktoré v jadrových zrážkach vznikajú.