Svetlom riadené molekulové prepínanie

Informácie o projekte

Zadávateľ:Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Koordinujúca organizácia:Fakulta prírodných vied UMB
Číslo projektu:APVV-20-0098
Doba riešenia projektu:1. Júl 2021 - 30. Jún 2025
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
Spoluriešitelia:

Šimon Budzák, Miroslav Iliaš, Miroslav Melicherčík,

Zahraničný projekt:nie

Predkladaný projekt spája dva skúsené tímy teoretických a počítačových chemikov s experimentálnou skupinou, ktorá má dlhodobé skúsenosti s dizajnom a optimalizáciou fotochrómnych molekúl. Cieľové systémy zahŕňajú viacero tried nedávno navrhnutých fotoprepínačov so sľubnými vlastnosťami. Konkrétne ide o štruktúry založené na iminotioindoxyle, azobenzéne a hydrazóne. Kombinácia moderných syntetických prístupov, pokročilých spektroskopických techník s najnovšími statickými a dynamickými metódami kvantovej chémie nám umožní vysvetliť jednotlivé kroky mechanizmu fotoprepínania. Takéto poznanie je kľúčom k cielenému dizajnu nových chromofórov a optimalizácii reakčných podmienok fotoprepínania.