Tvorba moderných učebníc a pracovných zošitov pre technické predmety v nižšom strednom vzdelávaní

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Číslo projektu:KEGA 002UMB-4/2015
Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.
Spoluriešitelia:

Ján Stebila
Lýdia Čellárová
Michal Cimra

Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je navrhnúť a overiť elektronické učebnice a pracovné zošity pre predmet Technika na základnej škole v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom. Vytvorené a overené elektronické učebnice následne publikovať a sprístupniť užívateľom, a to najmä žiakom základných a stredných škôl v Slovenskej republike. Sprístupňovanie elektronických učebníc bude prebiehať prostredníctvom webovej stránky a CD a DVD nosičov.