Tvorba nových moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov pre vybrané prírodovedné a technické predmety v novoakreditovaných ŠP

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Číslo projektu:KEGA 011UMB-4/2012
Doba riešenia projektu:1. Január 2012 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
Spoluriešitelia:

Ivan Kubovský - DF TUZVO
Daniel Novák
Alena Očkajová
Ján Klima
Ján Pavlovkin
Ján Stebila

Zahraničný projekt:nie