Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Publikácie

Publikácie členov Katedry geografie a geológie

ROK 2023
 

Škodová, M. - Hollý, M. - Žoncová, M. 2023. Námety na vyučovanie geografie s využitím virtuálnej reality 1.

Prechod do „virtuálneho sveta“ sa už v súčasnosti dotýka takmer každého aspektu života, preto by bola škoda nevyužiť jeho potenciál aj v školskej geografii. V súčasnosti sú dostupné mnohé aplikácie a 360° videá, umožňujúce virtuálne cestovanie po vzdialených regiónoch, pozorovanie a skúmanie krajiny, geografických objektov, vesmíru a rôznych prírodných fenoménov (napr. vulkanické procesy, ľadovcovú činnosť, pohyby Zeme a pod.). V tejto príručke sa zameriame na možnosti implementácie virtuálnej reality do geografického vzdelávania, na jej benefity, ale aj potenciálne riziká. Predstavíme konkrétne edukačné modely (aktivity), ktoré majú veľký potenciál vhodne doplniť súčasný obsah geografického vzdelávania na ZŠ, inovovať a obohatiť tradične používané učebné metódy. Príručka je výstupom projektu Virtual Geolab, ktorý bol podporený fondom SK-NIC pod záštitou nadácie PONTIS.

ROK 2022
 

Hronček, P. - Gregorová, B. 2022. Historická geografia. Antropogénne transformácie a využívanie vodných tokov v doline Hrona východne od Banskej Bystrice.

Obsahom monografie je problematika využívania vodných tokov v minulosti, ich transformácie smerujúce k vzniku vodohospodárskych montánnych systémov a následná identifikácia ich reliktov v súčasnej krajine s možnosťami druhotného využitia v cestovnom ruchu. Spracovaná téma pojednáva o transformáciách a využívaní vodných tokov (vodohospodárskych systémov) v doline Hrona východne od Banskej Bystrice. Na základe komplexného terénneho výskumu boli vytvorené predikcie možností využitia existujúcich antropogénne zmenených tokov, reliktov vodohospodárskych systémov a vodotechnických stavieb v cestovnom ruchu (s dôrazom na vodný turizmus a vodné športy). V úvode je monografia obohatená o teoretické a metodické pojednania týkajúce sa historickej geografie ako vedeckej disciplíny.

 

ROK 2021
Hronček, P. - Gregorová, B. - Herčko, I. 2021. Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša

Monografia komplexne spracúva geografiu a históriu hnedouhoľného banského regiónu v okolí Veľkého Krtíša v Juhoslovenskej hnedouhoľnej panve. Venuje sa charakteristike krajiny, chronologicky a priestorovo presne  popisuje dejiny ťažby hnedého uhlia v jednotlivých lokalitách podľa katastrálnych území sídel. Detailne spracúva historické baníctvo vo Veľkom Krtíši, históriu centralizovaného závodu (od Modrokamenských baní po Baňu Dolina) až do definitívneho ukončenia ťažby v roku 2015. Prehľadne prináša nielen všeobecné dejiny ťažby uhlia v kontexte vývoja sídla a okresu Veľký Krtíš, ale venuje sa aj histórii výstavby povrchových zariadení a infraštruktúry, podzemia, vývoju techniky ťažby a nadväzujúcich hospodársko-spoločenských činností. Zaoberá sa aj konkrétnymi ľuďmi, ktorí formovali históriu baníctva, sídel, spoločnosti, kultúrnych tradícií, ale aj okolitú krajinu. V historickej časti prináša rozsiahle textovo-obrazové materiály, ktoré sú prvýkrát prezentované verejnosti. V nadväznosti na historicko-geografickú časť monografia prvýkrát komplexne mapuje pozitívne a negatívne vplyvy ťažby hnedého uhlia v okolí Veľkého Krtíša na fyzicko-geografické a socioekonomické zložky miestnej krajiny.

   

Hronček, P. - Greogorová, B. 2021. Montánna krajina povodia Hutnej v okolí Ľubietovej

Monografia predstavuje komplexné súborné dielo popisujúce povodie toku Hutná v okolí Ľubietovej. V rámci jednotlivých kapitol boli charakterizované fyzicko-geografické zložky montánnej krajiny a identifikované, zmapované, či zrekonštruované (na základe historicko-geografického opisu) zachované pozostatky vodohospodárskych montánnych reliktov ako možných cieľov doposiaľ opomínaných v rozvíjajúcom sa montánnom turizme v skúmanom území. Záverečné časti monografie poukazujú na potenciál krajiny okolia Ľubietovej a na možnosti jej využitia v rámci moderných foriem cestovného ruchu. Cieľom autorov bolo zároveň spracovať základnú sumu didaktických otázok zameraných na poznatky z okolia Ľubietovej s využitím vo vyučovaní geografie a regionálnej výchovy na základnej škole ako primárnej vyučovacej pomôcky pre učiteľa a žiakov.

Gurňák, D. - Tolmáči, L. - Danielová, K. - Gajdoš, A. - Madleňák, T. - Pouš, R. - Tolmáči, A. - Zubriczký, G. 2021. Geografia Afriky

 

Gajdoš, A. - Madleňák, T. 2021. Geografia regiónov Európy - Južná Európa

Vojteková, J. - Žoncová, M. 2021. Geografické informačné systémy - tvorba vybraných tematických máp

+ vrstvy k úlohám v skriptách na stiahnutie

 

Jeleň, S. - Ferenc, Š. 2021. Základy mikroskopie rudných minerálov

Predkladaná vysokoškolská učebnica odrazovej mikroskopie (optické štúdium rudných minerálov v odrazenom svetle) prináša študentom nevyhnutné teoretické základy, jednoduchý manuál na používanie a obsluhu optického mikroskopu a hlavné metódy mikroskopickej diagnostiky nepriehľadných, resp. rudných, alebo tiež opakných minerálov. Nová učebnica atraktívnou formou spracováva predmetnú učebnú látku pomocou textu, autentických fotografií, kreslených obrázkov a schém. Zameranie obrazovej časti učebnice sa koncentruje najmä na mineralizácie z lokalít Slovenska. Zároveň predstavuje atlas, resp. kľúč podľa ktorého študenti jednoducho a bezpečne určia minerál v rudnom mikroskope, a pochopia mikroštruktúrne vzťahy medzi jednotlivými minerálnymi fázami. Prioritnou snahou autorov bolo čo najjednoduchšou formou sprístupniť základné informácie o rudných mineráloch, ktoré môžeme identifikovať jednoduchým mikroskopickým štúdiom.

 

ROK 2019

Šimonová, V. 2019. Základy štruktúrnej geológie (multimediálna učebnica).

 

Žoncová, M. 2019. Transformácia vidieckej krajiny mikroregiónu Termál po roku 1989

 

Škodová, M. - Pouš, R., Gregorová, B. - Ferenc, Š. - Balážovičová, L. - Gajdoš, A. - Žoncová, M. - Michal, P. - Jakubík, J. Horné Pohronie - geografia regiónu

Korec, P. - Popjaková, D. 2019. Priemysel v Nitre - Globálny, národný a regionálny kontext

ROK 2018

Masný, M. 2018. Poľnohospodárska krajina v severnej časti Biosférickej rezervácie Poľana

ROK 2017

Weis, K. - Kubinský, D. - Fuska, J. - Petrovič, F. 2017. Analýza zmeny akumulačnej kapacity vybraných umelých vodných nádrží Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému

Vedecká monografia sumarizujúca výsledky niekoľkoročného výskumu zachovaných aj zaniknutých umelých vodných nádrží (tajchov) unikátneho historického vodohospodárskeho systému.

 

ROK 2015

Balážovič, Ľ. 2015. Spracovanie a analýzy geopriestorových údajov

Učebný text je členený do troch častí – prvá je zameraná na základné spracovanie geopriestorových údajov formy priestorovej abstrakcie a návrh údajového modelu. Druhá čast’ sa venuje priestorovým analýzam. Tretiu čast’ tvoria komplexné príklady doplnené náčrtom metodiky ich riešenia. Učebný materiál vznikol v rámci projektu „Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. stor.“ v súlade s Operačným programom Vzdelávanie.

Balážovičová, L. 2015. Základy meteorológie a klimatológie pre geografov

Učebný text je potrebné chápať ako stručný úvod do meteorológie a klimatológie. Je členený do siedmich hlavných kapitol. Kapitoly sú stavané tak, aby popri teórii prinášali aj množstvo aktuálnych príkladov z praxe a rôznych zaujímavostí. Učebný materiál vznikol v rámci projektu „Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. stor.“ v súlade s Operačným programom Vzdelávanie.

Ferenc, Š. 2015. Geotermálna energia a jej využitie

Gregorová, B. - Neradný, M. - Klaučo, M. - Masný, M. - Balková, N. 2015. Cestovný ruch a regionálny rozvoj

Škodová, M. - Urban, P. 2015. Národný systém ochrany prírody a krajiny na Slovensku

Urban, P. - Škodová, M. - Mezei, A. - Saxa, A. - Švajda, J. 2015. Prípadové štúdie z ochrany prírody a krajiny a starostlivosti o prírodné zdroje

ROK 2014

Klaučo, M. - Weis, K. - Gregorová, B. - Anstead, L. 2014. Geografické informačné systémy 1

Publikácia prináša teoretickú bázu informácií o základných princípoch práce s GIS, základnú terminológiu, prehľad hardvérových a softvérových požiadaviek a kartografických princípov práce v GIS. Teoretická báza informácií je východiskom k úspešnému zvládnutiu práce s GIS softvérovými produktmi.

 

Klaučo, M. - Weis, K. - Gregorová, B. - Anstead, L. 2014. Geografické informačné systémy 2

Vysokoškolská učebnica približuje obsluhu ArcGIS Desktop ako GIS systému. Uvádza rozsah funkcionality viazaný na licenčný typ Advanced, ktorým je možné profesionálne vytvárať, editovať, spracovať a vizualizovať geogr. informácie pomocou využívania profesion. nástrojov.

 

Klaučo, M. - Weis, K. - Gregorová, B. - Anstead, L. 2014. Geografické informačné systémy 3

Vysokoškolskáučebnica predstavuje návod ako samostatne pracovať s digitálnym modelom terénu (DTM), aby šudent  dokázal odvodiť morfometrické parametre reliéfu, vytvoriť 3D model, vyhotoviť analýzu zmien krajinnej pokrývky, a následne previesť zručnosti do ďalších oblastí, v ktorých sa GIS využívajú.

ROK 2013

Vedúci autorského kolektívu: Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Kolektí v autorov: Dzúrová, M. - Ferenc, Š. - Gregorová, B. - Jakubík, J. - Medveďová, A. - Likavský, P. - Michal, P. - Polčák, N. - Pouš, R. - Slobodníková, O. - Spišiak, J. - Škodová, M. - Majer, Z. 2013. Regionálna geografia Horného Pohronia

Pouš, R. 2013. Základy geografie mesta

ROK 2010

Urban, P. a kol. 2010. Zlatá kniha Hontu

V duchu odkazu priekopníka poznávania i propagácie Hontu, Andreja Kmeťa, približujú autori tento malebný región na pomedzí južného Slovenska a severného Maďarska. Publikácia aj keď nebola koncipovaná ako odborná monografia, komplexne, systematicky a vyčerpávajúco zachytáva danú problematiku, ale i prináša pestrú paletu informácií.

Hronček, P. - Rybár, P. - Weis, K. 2010. Kapitoly z antropogénnej geomorfológie (Výskum montánnych tvarov reliéfu)

Skriptá predstavujú študentom problematiku antropog. geomorfol. ako vedy, s dôrazom na montánnu geomorfológiu, klasif. a rozdelenie antropog. geomorfológie, prehľad jednotlivých foriem montánneho reliéfu a možnosti využitia moderných počítačových metód pri ich výskume.

Hvizdák, L. - Hronček, P. - Weis, K. 2010. Využitie historickým máp a pohľadníc v montánnom turizme

Skriptá predstavujú študentom možnosti využitia historických veľkomierkových máp  a starých pohľadníc pri mapovaní, výskume, morfografickej analýze povrchových reliktov po ťažbe nerastných surovín a využití týchto výsledkov v montánnom turizme.

Vyhľadávanie v publikáciách

Belianum - Zo života a diela Mateja Bela
Belianum II - Zo života a diela Mateja Bela
Diverzifikácia vidieckej krajiny mikroregiónu Termál po roku 1989
Geografia regiónov Európy. Juhovýchodná Európa. 1. časť
Geografia regiónov Európy. Južná Európa
Horné Pohronie - geografia miestneho regiónu v školskej praxi
Námety na vyučovanie geografie s využitím virtuálnej reality 1: metodická príručka pre učiteľov ZŠ
Pedológia (vo svetle novších poznatkov)
Regionálna geografia Európy
Všeobecná geológia, mineralógia a petrológia
Základy biogeografie a ekológie
Základy geografie mesta
Základy mikroskopie rudných minerálov