Publikácie

Publikácie členov Katedry geografie a geológie

Klaučo, M. - Weis, K. - Gregorová, B. - Anstead, L. 2014. Geografické informačné systémy 1

Publikácia prináša teoretickú bázu informácií o základných princípoch práce s GIS, základnú terminológiu, prehľad hardvérových a softvérových požiadaviek a kartografických princípov práce v GIS. Teoretická báza informácií je východiskom k úspešnému zvládnutiu práce s GIS softvérovými produktmi.

 

Klaučo, M. - Weis, K. - Gregorová, B. - Anstead, L. 2014. Geografické informačné systémy 2

Vysokoškolská učebnica približuje obsluhu ArcGIS Desktop ako GIS systému. Uvádza rozsah funkcionality viazaný na licenčný typ Advanced, ktorým je možné profesionálne vytvárať, editovať, spracovať a vizualizovať geogr. informácie pomocou využívania profesion. nástrojov.

 

Klaučo, M. - Weis, K. - Gregorová, B. - Anstead, L. 2014. Geografické informačné systémy 3

Vysokoškolskáučebnica predstavuje návod ako samostatne pracovať s digitálnym modelom terénu (DTM), aby šudent  dokázal odvodiť morfometrické parametre reliéfu, vytvoriť 3D model, vyhotoviť analýzu zmien krajinnej pokrývky, a následne previesť zručnosti do ďalších oblastí, v ktorých sa GIS využívajú.

 

Urban, P. a kol. 2010. Zlatá kniha Hontu

V duchu odkazu priekopníka poznávania i propagácie Hontu, Andreja Kmeťa, približujú autori tento malebný región na pomedzí južného Slovenska a severného Maďarska. Publikácia aj keď nebola koncipovaná ako odborná monografia, komplexne, systematicky a vyčerpávajúco zachytáva danú problematiku, ale i prináša pestrú paletu informácií.

Hronček, P. - Rybár, P. - Weis, K. 2010. Kapitoly z antropogénnej geomorfológie (Výskum montánnych tvarov reliéfu)

Skriptá predstavujú študentom problematiku antropog. geomorfol. ako vedy, s dôrazom na montánnu geomorfológiu, klasif. a rozdelenie antropog. geomorfológie, prehľad jednotlivých foriem montánneho reliéfu a možnosti využitia moderných počítačových metód pri ich výskume.

Hvizdák, L. - Hronček, P. - Weis, K. 2010. Využitie historickým máp a pohľadníc v montánnom turizme

Skriptá predstavujú študentom možnosti využitia historických veľkomierkových máp  a starých pohľadníc pri mapovaní, výskume, morfografickej analýze povrchových reliktov po ťažbe nerastných surovín a využití týchto výsledkov v montánnom turizme.

Weis, K. - Kubinský, D. - Fuska, J. - Petrovič, F. 2017. Analýza zmeny akumulačnej kapacity vybraných umelých vodných nádrží Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému

Vedecká monografia sumarizujúca výsledky niekoľkoročného výskumu zachovaných aj zaniknutých umelých vodných nádrží (tajchov) unikátneho historického vodohospodárskeho systému.

 

Masný, M. 2018. Poľnohospodárska krajina v severnej časti Biosférickej rezervácie Poľana

 

 

Balážovič, Ľ. 2015. Spracovanie a analýzy geopriestorových údajov

Učebný text je členený do troch častí – prvá je zameraná na základné spracovanie geopriestorových údajov formy priestorovej abstrakcie a návrh údajového modelu. Druhá čast’ sa venuje priestorovým analýzam. Tretiu čast’ tvoria komplexné príklady doplnené náčrtom metodiky ich riešenia. Učebný materiál vznikol v rámci projektu „Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. stor.“ v súlade s Operačným programom Vzdelávanie.

Balážovičová, L. 2015. Základy meteorológie a klimatológie pre geografov

Učebný text je potrebné chápať ako stručný úvod do meteorológie a klimatológie. Je členený do siedmich hlavných kapitol. Kapitoly sú stavané tak, aby popri teórii prinášali aj množstvo aktuálnych príkladov z praxe a rôznych zaujímavostí. Učebný materiál vznikol v rámci projektu „Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. stor.“ v súlade s Operačným programom Vzdelávanie.

Ferenc, Š. 2015. Geotermálna energia a jej využitie

Gregorová, B. - Neradný, M. - Klaučo, M. - Masný, M. - Balková, N. 2015. Cestovný ruch a regionálny rozvoj

Škodová, M. - Urban, P. 2015. Národný systém ochrany prírody a krajiny na Slovensku

Urban, P. - Škodová, M. - Mezei, A. - Saxa, A. - Švajda, J. 2015. Prípadové štúdie z ochrany prírody a krajiny a starostlivosti o prírodné zdroje

Vedúci autorského kolektívu: Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Kolektí v autorov: Dzúrová, M. - Ferenc, Š. - Gregorová, B. - Jakubík, J. - Medveďová, A. - Likavský, P. - Michal, P. - Polčák, N. - Pouš, R. - Slobodníková, O. - Spišiak, J. - Škodová, M. - Majer, Z. 2013. Regionálna geografia Horného Pohronia

Pouš, R. 2013. Základy geografie mesta

 

Šimonová, V. 2019. Základy štruktúrnej geológie (multimediálna učebnica).

 

Žoncová, M. 2019. Transformácia vidieckej krajiny mikroregiónu Termál po roku 1989

 

Škodová, M. - Pouš, R., Gregorová, B. - Ferenc, Š. - Balážovičová, L. - Gajdoš, A. - Žoncová, M. - Michal, P. - Jakubík, J. Horné Pohronie - geografia regiónu

Korec, P. - Popjaková, D. 2019. Priemysel v Nitre - Globálny, národný a regionálny kontext

Gurňák, D. - Tolmáči, L. - Danielová, K. - Gajdoš, A. - Madleňák, T. - Pouš, R. - Tolmáči, A. - Zubriczký, G. 2021. Geografia Afriky

 

Gajdoš, A. - Madleňák, T. 2021. Geografia regiónov Európy - Južná Európa

Vojteková, J. - Žoncová, M. 2021. Geografické informačné systémy - tvorba vybraných tematických máp

+ vrstvy k úlohám v skriptách na stiahnutie

 

 

 

Vyhľadávanie v publikáciách

Diverzifikácia vidieckej krajiny mikroregiónu Termál po roku 1989
Geografia regiónov Európy. Južná Európa
Geografia Slovenska 1
Chránené územia Slovenska
Pedológia (vo svetle novších poznatkov)
Regionálna geografia Európy
Regionálna geografia Kanady

Regionálna geografia Kanady (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Slobodníková Oľga, RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0152-3

Vysokoškolská učebnica sa zameriava na geografické, historické, politické, ekonomické, kultúrne a spoločenské fakty o Kanade.

Rudné suroviny Slovenska

Rudné suroviny Slovenska (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Štefan Ferenc
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0445-6

Cieľom skrípt je oboznámiť študentov s najznámejšími ložiskami rudných surovín na Slovensku a priblížiť ich stavbu a vznik.

Všeobecná geológia, mineralógia a petrológia
Základy biogeografie a ekológie
Základy geografie mesta