Študijný odbor Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program Učiteľstvo geografie je možné študovať v dvoch stupňoch. Prvý stupeň, bakalársky, sa študuje 6 semestrov, druhý stupeň, magisterský, 4 semestre. Katedra ponúka štúdium v nasledovných študijných kombináciách s geografiou:

 


Študijný program Učiteľstvo geografie – bakalársky stupeň (Bc.)

Garant študijného programu:

doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.

doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7304
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
F304

Profil absolventa

Absolvent ŠP učiteľstvo geografie v kombinácii predmetov (Bc.) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie, v jeho výstavbe, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a má osvojenú informačnú gramotnosť. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných  podmienkach inštitucionálneho vzdelávania, preto dokáže pôsobiť najmä v základných zložkách inštitucionálneho vzdelávania.

Študijný program Učiteľstvo geografie – magisterský stupeň (Mgr.)

Garant študijného programu:

doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.

doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7304
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
F304

Profil absolventa

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.

Študijný poradca:

Mgr. Richard Pouš,PhD.

Mgr. Richard Pouš,PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7309
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
309
 

Odporúčané študijné plány

Bc.                   Mgr. 

Informačné listy predmetov

Bc.                   Mgr.