Využitie nových metód a foriem vo vzdelávaní učiteľov fyziky a ich žiakov s dôrazom na rozvoj kompetencií v oblasti prírodovedného bádania

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Číslo projektu:KEGA 022UMB-4/2012
Doba riešenia projektu:1. Január 2012 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
Spoluriešitelia:

Miriam Spodniaková Pfefferová
Janka Raganová
Martin Hruška

Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je prispieť k širšiemu využívaniu bádateľských metód vo vyučovaní fyziky a k rozvíjaniu kompetencií žiakov v oblasti prírodovedného bádania. Tento zámer sa projekt snaží dosiahnuť jednak prípravou vhodných materiálov na vyučovanie, ako aj prípravou budúcich učiteľov a vzdelávaním už praktizujúcich učiteľov fyziky v oblasti využívania metód a foriem spojených s realizáciou experimentálnych aktivít bádateľského charakteru.