Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Vedecké pomocné sily FPV UMB v ak. roku 2023/2024

KATEDRA BIOLÓGIE, EKOLÓGIE A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Dominika ROZSNYÓOVÁ

Téma: Štúdium euglenoidných bičíkovcov s využitím metód molekulovej biológie - MALDI-TOF MS analýza, izolácia DNA, polymerázová reťazová reakcia (PCR) a elektroforéza

Tútor: doc. Mgr. Matej Vesteg, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • publikačný výstup v spolupráci s členmi skupiny doc. Vestega na KBaE

KATEDRA BIOLÓGIE, EKOLÓGIE A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Bc. Silvia BARTÓKOVÁ

Téma: Spoločenstvá pakomárov vysokohorských jazier a urbánnych pondov

Tútor: prof. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • počet spracovaných vzoriek sedimentu z vysokohorských jazier a urbánnych pondov na území Slovenska; počet vytriedených organizmov zaradených do vyšších taxonomických skupín, počet pripravených mikroskopických preparátov; počet determinovaných hlavových zvyškov pakomárov.

KATEDRA BIOLÓGIE, EKOLÓGIE A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Daniela BALÁŽOVÁ

Téma: Rod Crepis L. na Slovensku - spracovanie rozšírenia pre dielo Flóra Slovenska

Tútor: doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • počet spracovaných lokalít s výskytom zástupcov rodu Crepis L. na Slovensku.

KATEDRA BIOLÓGIE, EKOLÓGIE A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Bc. Magdaléna SKOČÍKOVÁ

Téma: Tvorba mykologických zbierok a determinačných kľúčov húb

Tútor: doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • počet zozbieraných a determinovaných húb do zbierky; počet izolovaných drevných húb do čistých kultúr; počet vytvorených tematických determinačných kľúčov húb, publikačný výstup v spoluautorstve

KATEDRA FYZIKY

Dominika KRUŽÍKOVÁ

Téma: Využitie digitálnych technológií pri tvorbe bádateľských aktivít pre žiakov na vyučovaní fyziky

Tútor: Mgr. Martin Hruška, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • návrhy experimentálnych aktivít bádateľského charakteru najmä s využitím digitálnych technológií na zber a spracovanie dát; tvorba elektronických metodických materiálov, ako aj videomateriálov k navrhnutým experimentom; využitie vytvorených experimentálnych aktivít žiakmi ZŠ a SŠ, najmä v rámci popularizačných aktivít; v prípade vhodnosti inštalácia vystavených experimentov vo vitríne v priestoroch KF FPV UMB.

KATEDRA FYZIKY

Natália DZIALAK

Téma: Experimentálne aktivity z geometrickej optiky pre vyučovanie fyziky na gymnáziu

Tútor:  doc. RNDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • portfólio experimentálnych aktivít z geometrickej optiky využívajúcich, napr. súpravu GON; participácia na popularizačných aktivitách katedry pre žiakov ZŠ a SŠ, kde budú vytvorené aktivity používané; participácia na workshopoch organizovaných pre praktizujúcich učiteľov stredných škôl.

KATEDRA FYZIKY

Júlia KEKELÁKOVÁ

Téma: Neformálne vzdelávanie talentovaných a motivovaných žiakov

Tútor:  prof. Dr. Boris Tomášik

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • publikácia v zahraničnom časopise o prieskume medzi účastníkmi majstrovských tried z časticovej fyziky; konferenčný príspevok z medzinárodnej konferencie o majstrovských triedach; výsledky analýzy úloh fyzikálnej olympiády, návrh nových úloh fyzikálnej olympiády.

KATEDRA FYZIKY

Pavla PRIEBEROVÁ

Téma: Vzdelávanie v oblasti radiačnej terapie

Tútor:  prof. Dr. Boris Tomášik

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • naštudované cvičenie z radiačnej terapie; inštalácia softvéru k cvičeniu z radiačnej terapie; organizácia Majstrovských tried pre stredoškolákov, konzultácia na majstrovských triedach.

KATEDRA GEOGRAFIE A GEOLÓGIE

Bc. Jakub CIMBALA

Téma: Identifikácia, vizualizácia a verifikácia historických krajinných prvkov a javov v súčasnej krajine a antropogénnych hybných síl, ktoré ich iniciujú a vytvárajú

Tútor: doc. et. doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • vytvorenie rešerše literatúry k danej téme; vytvorenie databázy kartografických prameňov; terénne mapovanie skúmaných historických krajinných prvkov a javov; vytvorenie digitálnych máp, náčrtov, obrázkov a tabuliek; vytvorenie digitálnych schém, či už všeobecne tematicky zameraných, ale aj metodologických a metodických schematických zariadení.

KATEDRA GEOGRAFIE A GEOLÓGIE

Martina PAVLIKOVSKÁ

Téma: Petrológia hornín a ich vzťah k zrudneniu

Tútor: prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • spracované vzorky minerálov a hornín na ďalšiu analýzu alebo výučbu; fotodokumentácia rôznych typov minerálov, hornín a štruktúr pre jednotlivé projekty; prezentácia výsledkov na domácich vedeckých podujatiach (konferenciách a seminároch); publikovanie výsledkov v domácich a zahraničných recenzovaných časopisoch; účasť na popularizačných a propagačných akciách katedry.

KATEDRA CHÉMIE

Matej HUSÁK

Téma: Modernizácia systému evidencie chemických látok

Tútor: doc. RNDr. Šimon Budzák, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • overenie funkčnosti vyvíjaného databázového systému a poskytovanie spätnej väzby vývojárom: aspoň 2 pracovné stretnutia, zoznam pripomienok; overenie funkčnosti elektronického skenovacieho systému pre napĺňanie databázy: aspoň  2 pracovné stretnutia, zoznam pripomienok; naplnenie databázy chemických látok so zameraním na organické látky: celkovo aspoň 500 položiek; jednoduché vstupné analýzy vzoriek z priemyselného prostredia: aspoň 1 dokumentovaná analýza; účasť na propagácii štúdia na FPV UMB: aspoň jedno podujatie.  

KATEDRA INFORMATIKY

Bc. Laura KOZOLKOVÁ

Téma: Vytváranie učebných pomôcok na STEAM vzdelávanie

Tútor: PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • vytvorenie úloh pre robotické pomôcky (Beebot, Ozobot) minimálne 10 rôznych úloh zameraných na informatiku a matematiku; vytvorenie minimálne 20 zadaní úloh na matematiku a informatiku, ktoré budú tvoriť podklady na úlohy pre študentov na predmet Virtuálna realita, Programovanie mobilných aplikácií; príprava textov, úloh pre novovytvorené elearningové kurzy (minimálne 25A4)

KATEDRA INFORMATIKY

Bc. Bianka MODROVIČOVÁ

Téma: Určovanie chromatického indexu kubických grafov pomocou vysvetliteľných klasifikátorov

Tútor: Mgr. Adam Dudáš, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • spoluautorstvo minimálne jednej publikácie indexovanej vo vedeckej databáze WoS a/alebo SCOPUS

KATEDRA MATEMATIKY

Bc. Natália BLAHUŠIAKOVÁ

Téma: Tvorba didaktickej hry „Predbehni svoj mozog!“

Tútor: Mgr. Vladimír Kobza, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • vytvorená didaktická hra „Predbehni svoj mozog!“; štatistické spracovanie údajov získaných z dotazníkov; úprava nedostatkov didaktickej hry na základe podnetov získaných v praxi na školách.

KATEDRA TECHNIKY A TECHNOLÓGIÍ

Alžbeta TADIALOVÁ

Téma: Podpora technického vzdelávania žiakov základnej školy

Tútor: doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • publikácia článkov (v spoluautorstve) v domácich a zahraničných periodikách; aktívne vystúpenie na ŠVK a iné.

KATEDRA TECHNIKY A TECHNOLÓGIÍ

Andrej ŠTEFÁNIK

Téma: IKT a jeho využitie v technickom vzdelávaní

Tútor: Ing. Martin Kučerka, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • publikácia článkov (v spoluautorstve) v domácich a zahraničných periodikách; aktívne vystúpenie na ŠVK a iné.