Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Katedra techniky a technológií

Katedra techniky a technológií je katedrou, ktorá má svoje pevné a nezastupiteľné miesto v sústave katedier v rámci Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

Kde nás nájdete

KTT FPV UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra prešla od svojho vzniku mnohými zmenami zamerania, štruktúry, ale aj pomenovania v závislosti od toho, ako sa menilo postavenie technického vzdelávania v systéme všeobecného vzdelávania. V roku 1966 bola vytvorená samostatná Katedra základov priemyselnej výroby a vedúcim katedry bol Ing. Emil Štolc. Od roku 1970 bol vedúcim katedry Ing. Ivan Krušpán. V roku 1973 došlo k zlúčeniu s Katedrou fyziky a matematiky a vytvoreniu oddelenia Základov priemyselnej výroby. V roku 1978 dochádza o osamostatneniu a vedúcou Katedry základov priemyselnej výroby sa stáva doc. Ing. Rozmarín Dubovská, CSc. až do roku 1981, keď boli obidve katedry znovu zlúčené. Vzniká Katedra fyziky a základov techniky, kde vedúcou katedry je od roku 1983 až do roku 1988 doc. Ing. Rozmarín Dubovská, CSc.

Od roku 1989 je katedra samostatná, spočiatku s názvom Katedra základov techniky, neskôr Katedra technickej výchovy a od roku 2003 Katedra techniky a technológií. Jej vedúcou bola doc. Ing. Rozmarín Dubovská, CSc. Od roku 1990 do roku 1996 bol vedúci doc. Ing. Ivan Krušpán, CSc. a od roku 1996 do roku 2004 bola vedúca katedry prof. Ing. Rozmarín Dubovská DrSc.

V rokoch 2004 – 2012 bol vedúci katedry prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. a od roku 2012 je vedúcim katedry doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Katedra techniky a technológií je katedrou, ktorá má svoje pevné a nezastupiteľné miesto v sústave katedier v rámci Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Katedra si v roku 2016 pripomínala 50 rokov svojho vzniku a podieľa sa na príprave nielen učiteľov predmetu Technika na základných školách, na príprave majstrov odbornej výchovy a učiteľov technických odborných predmetov na SOŠ, ale i na príprave odborníkov so zameraním na oblasť legislatívy týkajúcej sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Vedecko-výskumná činnosť katedry je diverzifikovaná podľa odborných zameraní jednotlivých členov katedry. Viac sa čitateľ dozvie v časti veda a výskum.

Katedra má svoje zastúpenie (prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.) v predmetovej komisii pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce, ktorá pracuje pri ŠPÚ v Bratislave. Do národného projektu Slovenskej republiky pod názvom Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami je zapojená aj katedra prostredníctvom jej člena (prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.).

Problematika technického vzdelávania úzko korešponduje aj s akreditovanými študijnými programami, ktoré sú členmi katedry garantované. Na podporu a rozvoj technického vzdelávania sa každý rok organizuje Technická olympiáda v SR určená pre žiakov ZŠ i osemročných gymnázií. Na jej odbornej príprave i organizácií v rámci Banskobystrického regiónu sa aktívne podieľali aj členovia katedry.  

Katedra organizuje medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu pod názvom Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania

Na katedre od roku 2012 vychádza dva krát ročne časopis pod názvom Technika a vzdelávanie (prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. – šéfredaktor časopisu), ktorý je zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných i na vysokých školách, na oblasť základného a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo výučbe odborných predmetov.

Učitelia katedry realizujú v rámci programu Erasmus+ študijné pobyty na univerzitách v zahraničí (Ostravská univerzita, Univerzita v Rzeszowe a v Zielonej Góre). Na katedre pôsobia i študenti zo zahraničia (Poľsko) v rámci programov Erasmus+, CEEPUS III a Integrational Visegrad Fund.Členovia katedry

doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD.

doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7214
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
214
prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijných programov: Učiteľstvo praktickej prípravy, Učiteľstvo technických odborných predmetov, Odborová didaktika

Telefón:
048 446 7216
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
216
prof. Ing. Alena Očkajová, PhD.

prof. Ing. Alena Očkajová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7217
Zaradenie:
Profesorka
Miestnosť:
217
doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.

doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, Garant študijného programu Učiteľstvo technickej výchovy a garant študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy

Telefón:
048 446 7218
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
218
Ing. Martin Kučerka, PhD.

Ing. Martin Kučerka, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Študijný koordinátor pre denné a externé štúdium

Telefón:
048 446 7219
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
219
Ing. Petra Kvasnová, PhD.

Ing. Petra Kvasnová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Katedrálny koordinátor Erasmus+

Telefón:
048 446 7220
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
220
PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7218
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
218
Mgr. Jozef Pajonk

Mgr. Jozef Pajonk

Technik

Telefón:
048 446 7455
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Miestnosť:
004 (005)
Andrea Kvorková

Andrea Kvorková

Asistentka

Telefón:
048 446 7233
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
233