Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

ŠP Učiteľstvo geografie - magisterský stupeň

Podmienky prijatia záverečnej práce na obhajobu sú stanovené podľa platného Študijného poriadku UMB v Banskej Bystrici a platnej smernice o záverečných a rigoróznych prácach na UMB.

Organizácia záverečnej skúšky vychádza z kvalitného zvládnutia spracovania diplomovej práce. Konzultácie s vedúcim práce, ako aj konzultácie s ostatnými odborníkmi na danú tému, podporujú kvalitu a opodstatnenosť vybranej témy. Záverečné práce majú didakticko-aplikačný charakter a sú orientované predovšetkým na témy: analýza vybraných foriem a metód vo vyučovaní geografie a návrh nových (tvorba elektronických učebníc, pracovných listov, vychádzky, exkurzie, pokusy, didaktické hry, 3D modelovanie a i.), didaktická aplikácia analýzy vybraných javov v modelovom území (fyzickogeografické, humánnogeografické javy, ochrana prírody). Rozsah záverečnej práce závisí od jej zamerania a cieľa. Primeraný rozsah diplomovej práce je 50-70 strán textu, čo je (pri veľkosti písma 12 bodov a riadkovaní 1,5) cca 90 000 – 126 000 znakov. Priebeh obhajoby:

  • power-pointová prezentácia v časovej dotácii 10 min. Počas nej musí autor práce stručne, zrozumiteľne a odborne vysvetliť tému práce, jej cieľ, metódy a najmä splnenie cieľa. V závere prezentácie zdôrazní predpokladaný prínos pre prípadný teoretický rozvoj alebo využiteľnosť v praxi.

  • študent/ka má pri obhajobe práce preukázať najmä základy zvládnutia vedeckej práce a v závere po prečítaní posudkov vedieť odpovedať na vopred zadané otázky z posudkov, ako aj na otázky ďalších členov komisie súvisiace s témou práce,   

  • komisia pre obhajoby diplomovej práce hodnotí najmä vedomosti študijného odboru, úroveň spracovania práce podľa hodnotiacich kritérií a spôsobilosti študenta argumentovať a metodicky uplatňovať poznatky v pragmatických súvislostiach. 

Obhajoba diplomovej práce prebieha formou kolokviálnej skúšky. Diplomová práca má preukázať kvality podľa stanovených kritérií. Študent/ka na obhajobe diplomovej práce má preukázať: spôsobilosti riešiť konkrétne zadania predmetu na základe vedomostí  študijného odboru,  hodnotí sa úroveň spracovania diplomovej práce podľa hodnotiacich kritérií a spôsobilosti študenta argumentovať a metodicky uplatňovať poznatky v teoretických a metodologických súvislostiach.  Pri posudzovaní diplomovej práce sa hodnotí úroveň jej spracovania po formálnej stránke, aktuálnosť jej témy vrátane zdôvodnenia výberu témy vzhľadom na spoločenský význam skúmanej problematiky. Hodnotí sa výber dostatočného počtu relevantných literárnych zdrojov knižného i časopiseckého charakteru, ich usporiadanie do súvislého celku a vlastná kritická diskusia k prezentovaným teoretickým konceptom, nakoľko autor diplomovej práce má preukázať požadovanú úroveň spracovania teoretickej časti práce. Diplomová práca má didakticko-aplikačný charakter. Významnú úlohu pri hodnotení diplomovej práce zohráva hodnotenie úrovne spracovania empirickej časti práce, v ktorej autor preukáže schopnosť nastoliť výskumný problém, formulovať hypotézy, overiť ich a výsledky správne interpretovať použitím metód kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy. Vedúci, ako aj oponent, diplomovej práce zhodnotí vo svojom vyjadrení prínos a využiteľnosť diplomovej práce, prípadne uvedie odporúčania pre autora. Vo svojom posudku má ako vedúci tak aj oponent práce možnosť uviesť otázky pre autora, na ktoré musí byť schopný odpovedať pri obhajobe diplomovej práce a to na požadovanej úrovni tak, aby diplomovú prácu úspešne obhájil.