Celoslovenský online riešiteľský seminár a vzdelávacie sústredenia pre mladých chemikov

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Číslo projektu:KEGA 028UMB-4/2019
Doba riešenia projektu:1. Január 2019 - 31. December 2021
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.
Spoluriešitelia:

Zuzana Melichová, Barbora Tirčová, Marek Skoršepa, Jarmila Kmeťová, Jiří Zapletal, Šimon Budzák

Zahraničný projekt:nie

Hlavným zámerom projektu je vzbudiť záujem žiakov základných a stredných škôl o predmet chémia, a to formou online riešiteľského semináru, sprevádzaného pravidelnými stretnutiami s vhodným popularizačno-vzdelávacím programom.