Návrhy na experimenty

Pre všetky navrhnuté experimentálne zostavy boli pripravené návrhy experimentov, ktoré je možné s použitím týchto experimentálnych zostáv realizovať. Cieľom bolo pripraviť mikro-experimentálne aktivity bádateľského charakteru, ktoré nezaberú veľa času a s ich pomocou si žiaci overia získané vedomosti z danej tematickej oblasti , resp. rozšíria svoje poznanie o nové informácie. 

Návrhy experimentov sú riešené tak, aby bola v úvode navodená motivačná situácia / otázka, ktorú majú žiaci riešiť. Je už potom v kompetencii učiteľa, aký postup pri realizácii experimentu zvolí. Učiteľ určí úroveň samostatnosti žiaka pri realizácii aktivity - môže žiakom zadefinovať úplný postup pri realizácii experimentu, resp. dať žiakovi "voľnú ruku", aby si postup realizácie experimentu zvolil sám. Všetko to závisí od časového priestoru pre realizáciu aktivity, úrovni poznatkov žiakov z danej témy, úrovni ich zručností pri realizácii podobných aktivít, prípadne od ďalších faktorov ovlyvňujúcich vzdelávací proces. Návrhy experimentov obsahujú kompletný postup na ich realizáciu, ako aj fyzikálne vysvetlenie. Vďaka tomuto prístupu má učiteľ možnosť voľby a vie prispôsobiť realizáciu experimentu jeho možnostiam, ako aj schopnostiam svojich žiakov. 

Experimenty sú začlenené do jednotlivých tematických oblastí definovaných v ŠVP pre ISCED 3A - periodické deje, elektromagnetizmus, elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta.


 

Periodické deje

Experimenty v tejto skupine sa venujú problematike kmitania a rôznym charakteristikám kmitavého pohybu. Niekoľko experimentov sa tiež venuje zvuku, čo je pomerne atraktívna téma pre žiakov, nakoľko rôzne druhy zvukov ich sprevádzajú celý život vo všetkých fázach dňa. 

Elektromagnetizmus

Všetky experimenty sa orientujú na problematiku elektromagnetickej indukcie v rôznych obmenách. Z vlastnej skúsonosti vieme, že elektromagnetická indukcia je pomerne abstraktný a ťažko pochopiteľný pojem pre mnohých žiakov, napriek tomu, že ide o žiakov strednej školy. Navrhované experimenty sú koncipované tak, aby žiakom priblížili dej elektromagnetickej induckcie v praktických situáciách, ktoré poznajú z bežného života. 

Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta

Navrhované experimenty sú fokusované len na úzku oblasť daného tematického celku, na optiku. Nejde však o "bežné" expeerimenty z optiky, ktoré sa venujú témam ako rozklad svetla na zložky, difrakcia svetla a podobne. Ide o experimenty, ktoré sa venujú prenosu zvuku svetlom a rôznym obmenám tohto fyzikálneho deja. Opäť ide o abstraktnú oblasť fyziky a cieľom týchto experimentov je priblížiť žiakom princíp fungovania týchto procesov na primeranej úrovni ich poznatkov.