Viacúrovňové teoretické štúdium fluorescencie biologicky významných molekulových komplexov

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Číslo projektu:VEGA 1/0737/17
Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:RNDr. Šimon Budzák, PhD.
Spoluriešitelia:

Miroslav Medveď

Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je štúdium fluorescenčných spektier ako efektívneho indikátora štruktúrnych zmien a medzimolekulových interakcií biologicky významných molekúl komplexov modernými prístupmi počítačovej chémie kombinujúcimi presné ab initio metódy s implicitnými solvatačnými modelmi a metódami molekulovej dynamiky.