Teória ultrarelativistických jadrových zrážok a hmoty v extrémnych stavoch

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Číslo projektu:VEGA 1/0348/18
Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2021
Vedúci projektu FPV:Dr.rer. nat. Evgeny Kolomeytsev, PhD.
Spoluriešitelia:

Boris Tomášik, Ivan Melo, Zuzana Paulínyová

Zahraničný projekt:nie

Projekt je venovaný teoretickému štúdiu hmoty, ktorá sa tvorí v jadro-jadrových zrážkach. Zdokonalíme Monte Carlo generátor produkcie hadrónov, ktorý berie do úvahy priestorovú anizotropiu a možnosť formovania fragmentov. V analýze dát aplikujeme novú metódu triedenia eventov podľa tvaru. V rámci hydrodynamického modelu vyšetríme deponovanie energie a hybnosti z jetov do tekutiny a jeho prejavy v anizotropii eventu. K nenulovým teplotám rozšírime hadrónovú stavovú rovnicu, naladenú pôvodne na popis kompaktných hviezd a zahrnieme tiež možnosť formovania klastrov. Vyšetríme vplyv produkcie klastrov na vyššie momnety rozdelenia multiplicity z jadrových zrážok.