Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Interaktívne digitálne učebnice predmetu Geografia pre základné školy

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Číslo projektu:KEGA 015UMB-4/2018
Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.
Spoluriešitelia:

RNDr. Martina Škodová, PhD.
RNDr. Michaela Žoncová, PhD.
Mgr. Ľuboš Balažovič, PhD.
RNDr. Tatiana Mintálová, PhD.
doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.
RNDr. Peter Likavský, CSc.
doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

Zahraničný projekt:nie

Projekt sa zaoberá spracovaním kurikula, interaktívnych pracovných zošitov a pracovných listov. Jeho výstupom je komplexný učebný materiál pre učiteľov i žiakov vytvorený v súlade s inovovaným ŠVP a pokrývajúci celé učivo geografie pre ZŠ. Cieľom projektu je vytvoriť a v praxi overiť elektronické učebné materiály fungujúce na báze klient-server technológií a vypracovať príslušné metodické pokyny na ich použitie.

Základné informácie o projekte

Začiatok riešenia projektu: 2018
Ukončenie riešenia projektu: 2020
Tematická oblasť (názov a číslo komisie): komisia č. 1 pre program rozvoja materského, základného a stredného školstva (perspektívy)
Názov projektu (slovenský): Interaktívne digitálne učebnice predmetu Geografia pre základné školy
Názov projektu (anglický): Geography Interactive E-books for Lower Secondary Schools
Číselný kód a názov podskupiny odborov vedy a techniky, do ktorej spadá riešenie projektu: 50300 pedagogické vedy

Najdôležitejšie výsledky projektu dosiahnuté za 1. rok riešenia

Za najdôležitejšie výsledky dosiahnuté počas prvého roku riešenia projektu považujeme:
1. zriadenie katedrového servera udržateľného prostredníctvom UAKOM-u UMB,
2. zriadenie prístupových kont jednotlivým riešiteľom projektu,
3. sfunkčnenie e-learningového portálu Chamilo (geo.fpv.umb.sk/chamilo),
4. školenie jednotlivých členov riešiteľského kolektívu na prácu s portálom,
5. tvorbu prvých doplnkových učebných textov, pracovných listov a didaktických testov s vysokou mierou interaktivity (obrázky, videá a pod.),
6. zadanie diplomových prác na témy súvisiace s riešením projektu a tvorbou výstupov (študentka Miriama Fedorková - téma diplomovej práce - Didaktický test ako nástroj kontroly žiakov vo vyučovaní geografie).

Najdôležitejšie výsledky projektu dosiahnuté za 2. rok riešenia

Za najdôležitejšie výsledky dosiahnuté počas druhého roku riešenia projektu považujeme:

1. tvorbu ďalších interaktívnych úloh s multimediálnym obsahom v e-learningovom prostredí Chamilo, ktoré rozšírili portfólio zadaní využiteľných vo všetkých fázach vyučovacej hodiny a z ktorých je možné generovať pracovné listy a testy,

2. hodnotenie a posudzovanie obsahovej stránky interaktívnych úloh jednak didaktikmi geografie, ktorí sú členmi riešiteľského kolektívu, ale aj odborníkmi zo zahraničných partnerských geografických pracovísk,
3. overovanie funkcionality interaktívnych úloh študentmi katedry v rámci troch predmetov a následne na základných školách v rámci predmetu Pedagogická prax priebežná,
4. zapracovanie jednotlivých pripomienok z hľadiska obsahovej aj technickej stránky tak, aby sa komplexne zlepšila, resp. optimalizovala kvalita a funkcionalita všetkých interaktívnych úloh,
5. zadanie záverečných prác študentom ŠP Učiteľstvo geografie v kombinácii súvisiacich s témou projektu,
6. publikovanie výstupov projektu na domácich a zahraničných konferenciách.

Najdôležitejšie výsledky projektu dosiahnuté za 3. rok riešenia

Za najdôležitejšie výsledky dosiahnuté počas tretieho roku riešenia projektu považujeme:
1. sfinalizovanie, dopracovanie a skompletizovanie interaktívnych úloh s multimediálnym obsahom v e-learningovom prostredí Chamilo, ktorých je 350,
2. overenie funkcionality interaktívnych úloh z technického aj obsahového hľadiska jednak študentmi katedry geografie v rámci vybraných predmetov a piatimi učiteľmi z praxe,
3. vyhodnotenie a spracovanie výsledkov dotazníkového prieskumu uskutočneného študentmi katedry geografie a učiteľmi z praxe týkajúceho sa práce s úlohami v LMS Chamilo,
4. kategorizácia úloh podľa tematického celku, typu otázky a náročnosti úlohy v súlade s Bloomovou taxonómiou,
5. tvorba slovníčka s krátkym vysvetlením pojmov nachádzajúcich sa v interaktívnych úlohách a zadaniach,
6. skompletizovanie doplňujúcich materiálov - rozširujúce texty o jednotlivých krajinách a kontinentoch, hypertextové odkazy na zaujímavé web stránky, videá a obrázky,
7. porovnanie systému práce pri tvorbe úloh s interaktívnym obsahom v prostredí LMS Chamilo a LearningApps,
8. vyhodnotenie a spracovanie výsledkov dotazníka porovnávajúceho prácu v dvoch rôznych prostrediach,
9. zostavenie metodickej príručky na prácu s interaktívnymi materiálmi v prostredí Chamilo,
10. zabezpečenie udržateľnosti projektu a zadanie nových tém diplomových prác.

Čiastkové výstupy projektu

Overenie a spätná väzba na vytvorené úlohy v prostredí LMS Chamilo zo strany študentov geografie a učiteľstva geografie na Katedre geografie a geológie FPV UMB. Svoje postoje vyjadrovali pomocou dotazníka. Spätnú väzbu nám v období od 11/2019 do 12/2020 vyjadrilo spolu 106 študentov. Výsledky dotazníkového prieskumu sú dostupné tu.

Overenie a spätná väzba na vytvorené úlohy v prostredí LMS Chamilo zo strany učiteľov ZŠ v praxi. Učitelia svoje postoje vyjadrovali pomocou dotazníka. Výsledky dotazníkového prieskumu sú dostupné tu.

Porovnanie prostredia LMS Chamilo s iným podobným prostredím (LearningApps): 

      

Učebné materiály dostupné na webe Katedry geografie a geológie

  ...   ... ...  ... 

 

Publikované výstupy súvisiace s projektom

Kategória citácia
BAB Gregorová, B. - Žoncová, M. - Škodová, M. - Balážovič, Ľ. - Mintálová T. - Popjaková, D. 2021. Interaktívne digitálne učebnice predmetu geografia pre základné školy. Metodická príručka použitia elektronických učebných materiálov v prostredí LMS Chamilo. Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela: Belianum, 2021.
BDF Gregorová Bohuslava (2018). Interaktívne digitálne učebnice pre základné školy z geografie. In: Geografická revue, roč. 14, č. 2., 2018. ISSN 2585-8955
AFH Gregorová Bohuslava, Žoncová Michaela (2019). Geography interactive teaching materials for primary schools. In: Innovations, trends and research in science education in Central Europe : Didsci+ 2019 and IOSTE 2019 : book of abstracts. Pp. 23. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2019
ADE Popjaková Dagmar, Karvánková Petra (2018). Modern School Geography and Inquiry Education. Studia Geographica, 12,156-179. doi: 10.24917/20845456.12.13 Dostupné na http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/4838/4531
ADF Korec Pavol, Popjaková Dagmar (2019). Priemysel v Nitre, odparného mlynu Arpád, cez Plastiku, n. p., k Jaguar Land RoverSlovakia. Acta Geographica Universitatis Comenianae, roč. 63,č. 1, str. 103-134. http://actageographica.sk/sk/archiv_cislo.php?rok=2019&vol=63&cislo=1
 ADE Karvánková Petra, Popjaková Dagmar, Mintálová Tatiana (2020): New Age Atlantis or Case Study on the Global Education in Geography Lessons at the Elementary School. In: RIGEO. Review of International Geographical Education, 2020, Volume 10, Issue 2, pp. 141 - 155. https://doi.org/10.33403/rigeo.641168
ADE Karvánková Petra, Popjaková Dagmar, Slepičková Markéta(2019). The topic of quality of life and the key competencies development: a case study about supporting the geographical thinking of pupils. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium. Geographica 48/1-2.
ADE Hricková Anna, Popjaková Dagmar, Karvánková Petra (2019). Linking the inquiry method and fieldwork in the geography lesson. Biológia-ekológia-chémia, 23, 4, 10-13.
ADE

Škodová, M., Mračník, A. (2020). Interactive textbook and its didactic use in obtaining and processing geographical information. In Journal of Technology and Information Education, roč. 12, č. 2, Olomouc: PF UP v Olomouci. ISSN: 1803-537X. DOI: 10.5507/jtie.2020.020

ADF

Škodová, M., Balážovič, Ľ., Barto, P. (2020). Profesijná príprava budúcich učiteľov geografie na Slovensku. In Geografia, vol. 28, no. 1. Bratislava: Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. s. 18-23. ISSN 1335-9258.

ADF

Škodová, M. (2020). Options of using the mountainous landscape's potential in field teaching on the example of the Špania Dolina. In M. Molokáč (ed.). Acta Geoturistica vol. 11, no. 1. Košice : Technical University of Kosice, 2020. ISSN 1338-2292 (v tlači)

AEC

Škodová, M. (2020). Application of models in the geography teaching process from the teachers' perspective. In Rusek, M. (ed.): Projektové vyučování a další aktivizační strategie ve výuce přírodovědných oboru.: Zborník z 16. PBE conference, Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020, ISBN 978-80-7290-979-7. (v tlači)

ADN

Škodová, M. (2020). Hodnotenie bádateľsky orientovaného vyučovania geografie na ZŠ. In Geografické informácie 24,2/2020. Nitra: FPV UKF, 2020. ISSN 1337-9453. (v tlači)

ADF Karolčík, Š. - Grešnerová, T (2019). Ako žiaci základnej školy rozumejú geografickému učivu o typoch krajín na Zemi (Identifikácia žiackych miskoncepcií v učive geografie pre 5. ročník základných škôl. In Geografia, vol. 27, n. 1, 2019, s. 4-12.
 ADF Likavský, P. - Poljaková, M. - Koch, M. (2019), Geografia, geografické vzdelávanie a kritické myslenie. In Geografia, vol. 27, n. 1, 2019, s. 13-20.
 ADE Karolčík, Š. - Laštíková, B. - Čipková, E. (2020). Uplatňovanie bádania a bádateľských učebných metód v geografickom vzdelávaní. In Bilogie-Chemie-Zeměpis, vol. 29, n. 4, 2020, s. 24-42.

Prezentácia výsledkov na konferenciách

konferencia DidSci+ 2019 - Trnava, SR - prezentácia výsledkov riešenia projektu v podobe príspevkov - Hricková Anna, Popjaková Dagmar, Karvánková Petra (2019). Linking the inquiry method and fieldwork in the geography lesson. In: Biológia, ekológia, chémia.

Prezentácia posteru - Gregorová Bohuslava, Žoncová Michaela (2019): Interaktívne učebné materiály z geografie pre základné školy.

2nd International Congressof Geography Education 2019 na tému: "Powerful Geography Education, Powerful Future" - Eskişehir, Turecko - prezentovanie výstupov projektu v rámci prednášky New Age Atlantis or Case Study on the Global Education in Geography Lessons at the Elementary School - doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.

konferencia iQLANDIA - prednesenie pozvanej prednášky - Liberec, ČR - prezentovanie výstupov projektu v rámci prednášky "Kritická místa kurikula pro generaci Z" - doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

Záverečné práce súvisiace s projektom

Typ práce Názov (autor)
Mgr. Elektronické pracovné listy vo vyučovaní geografie (s využitím e-learningového programu Chamilo) (Ján Vronka)
Bc. Tvorba didaktických úloh z geografie v prostredí LearningApps (Andrej Chlupka)
Mgr. Didaktický test ako nástroj kontroly žiakov vo vyučovaní geografie (Miriama Fedorková)