Formatívne hodnotenie žiakov v predmete Technika v nižšom strednom vzdelávaní so zameraním na kognitívnu oblasť

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Číslo projektu:KEGA 017UMB-4/2017
Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
Spoluriešitelia:

Ján Pavlovkin

Zahraničný projekt:nie

Projekt je zameraný na vytvorenie súboru elektoronických úloh, ktoré bude učiteľ v predmete Technika v nižšom strednom vzdelávaní využívať vo vyučovacom procese pre účely formatívneho hodnotenia žiakov v kognitívnej oblasti. Vytvorený súbor elektronických úloh bude overovaný v pedagogickej praxi pomocou prirodzeného pedagogického experimentu, ktorého výsledky budú súčasťou vedeckej monografie, ako hlavného výstupu projektu. Ďaľším výstupom bude vysokoškolská učebnica.