Metodika implementácie interaktívnej tabule pri vzdelávaní ku kompetenciám v príprave učiteľov techniky, fyziky a matematiky ....

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Pedagogická fakulta PU v Prešove

Číslo projektu:KEGA 015PU-4/2015
Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
Zahraničný projekt:nie