Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Rozširujúce štúdium

Rozširujúce štúdium je definované §45 zákona č. 138/2019 Z.z. z 10. mája 2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa §43, ods. 1c uvedeného zákona: "pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec v príslušnom stupni vyžadovaného vzdelania získa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti

 1. v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca,
 2. v ďalšej kategórii pedagogického zamestnanca,
 3. v kategórii učiteľ na vyučovanie ďalších aprobačných predmetov alebo predmetov podľa príslušného štátneho vzdelávacieho programu,
 4. v ďalšej podkategórii kategórie učiteľ,
 5. v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, ak ide o vzdelávanie pedagogického zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa,
 6. v ďalšej kategórii odborného zamestnanca,
 7. v triedach a školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami."

  FPV UMB v Banskej Bystrici ponúka v nasledujúcom akademickom roku rozširujúce štúdium predmetov:

 • geografia,
 • fyzika,
 • matematika,
 • technika.

Doklad o úspešnom absolvovaní rozširujúceho štúdia je osvedčenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti.

Základné informácie

 • dĺžka štúdia: 5 semestrov výučbovej časti (6. semester je určený na vypracovanie záverečnej práce a záverečnú skúšku)
 • podanie prihlášky na štúdium: do 31. 8. 2024
 • poplatok za štúdium: 420,- € /semester (poplatok za štúdium sa hradí za prvých 5 semestrov, náklady spojené so záverečnými skúškami sú zahrnuté do poplatku za 5. semester)

Predpoklady pre prijatie

Podľa §2, ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. 

"Tento zákon sa vzťahuje na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
a) školy alebo školského zariadenia,
b) zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,1) zariadenia sociálnych služieb2) a rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých zriadeného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „zariadenie sociálnej pomoci“),
c) pracoviska praktického vyučovania,
d) organizácie zriadenej ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „organizácia zriadená ministerstvom školstva“),
e) organizácie zriadenej iným ústredným orgánom štátnej správy na plnenie úloh v oblasti profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov alebo
f) katolíckeho pedagogického a katechetického centra zriadeného Konferenciou biskupov Slovenska."

Priebeh štúdia

Orgnizácia a priebeh štúdia sa riadi univerzitnou smernicou o celoživotnom vzdelávaní a fakultným metodickým pokynom. Obidva dokumenty sú v prílohách stránky.

Ukončenie štúdia

 • záverečná skúška, ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej práce.

 

Prihláška

Uchádzači o rozširujúce štúdium sa prihlasujú na štúdium formou tlačiva – prihláška na vysokú školu. Prihláška je bezplatná. K prihláške je potrebné priložiť:

 • profesný životopis,
 • overenú kópiu diplomu a dodatku k diplomu z najvyššieho dosiahnutého vzdelania, prípadne ďalšie relevantné doklady.

Výučba sa realizuje podľa harmonogramu akademického roka v zimnom a letnom semestri v určených dňoch pracovného voľna a pokoja (piatok popoludní, sobota, nedeľa) prezenčnou formou alebo formou online vzdelávania a v pracovných dňoch formou online vzdelávania, prípadne kombináciou obidvoch foriem.

FPV UMB si vyhradzuje právo neotvárať štúdium v akademickom roku, ak počet záujemcov, ktorý záväzne potvrdili svoj záujem o štúdium v danom akademickom roku a uhradili školné nedosiahne minimálny počet 15.

Prihlášku zašlite na adresu: Fakulta prírodných vied UMB, Referát pre rozvoj, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica


 Ďalšie informácie poskytuje:

Mgr. Silvia Malachovská

Mgr. Silvia Malachovská

Referentka

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa