Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Virtual GeoLab

Číslo projektu: Doba riešenia projektu:8. December 2021 - 30. November 2022
Vedúci projektu FPV:

Súčasným problémom geografického vzdelávania je spôsob, akým žiaka motivovať a zaujímavým spôsobom sprístupniť aj menej atraktívne témy. Žiaci by mali aktívne pátrať, skúmať, objavovať. Prostredníctvom virtuálnej reality...

Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát

Číslo projektu:APVV-20-0358 Doba riešenia projektu:1. Júl 2021 - 30. Jún 2025
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

Svetlom riadené molekulové prepínanie

Číslo projektu:APVV-20-0098 Doba riešenia projektu:1. Júl 2021 - 30. Jún 2025
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii

Číslo projektu:VEGA 2/0132/21 Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2024
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

Integrované hodnotenie ekosystémových služieb rôzne environmentálne zaťažených a hospodársky využívaných nivných pôd a návrh zvýšenia ich kapacity

Číslo projektu:VEGA 1/0184/21 Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2024
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

Demonštračné laboratórium bezpečnosti práce pre ručné strojné zariadenia v interakcii človek-stroj

Číslo projektu:KEGA 026UMB-4/2021 Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:Ing. Martin Kučerka, PhD.

Environmentálne špecifiká životného prostredia vybraných montánnych vodohospodárskych systémov na Slovensku

Číslo projektu:VEGA 1/0667/21 Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD.

Geológia zábavná a obľúbená (nové originálne a motivačne príťažlivé edukačné materiály pre základné a stredné školy)

Číslo projektu:KEGA 033UMB-4/2021 Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:Mgr. Viera Šimonová, PhD.

Manažérstvo environmentálnych a humánnych rizík v kontexte mimoriadnych udalostí

Číslo projektu:KEGA 029UMB-4/2021 Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:Ing. Katarína Trnková, PhD.

Vyučovanie matematiky a informatiky pomocou elektronických interaktívnych komponentov

Číslo projektu:KEGA 004TTU-4/2021 Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

Teória a popularizácia s CERNom III. (TEPOC III.)

Číslo projektu:TEPOC III. Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2021
Vedúci projektu FPV:prof. Dr. Boris Tomášik

Pohybová aktivita a indikátory zdravia u detí mladšieho školského veku

Číslo projektu:VEGA 1/0491/20 Doba riešenia projektu:1. December 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Roman Alberty, CSc.

Petrologicko-geochronologický záznam riftogenézy a kôrovo-plášťovej recyklácie v orogénnej prizme Západných Karpát

Číslo projektu:APVV-19-0065 Doba riešenia projektu:1. Júl 2020 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Minimálnosť a chaos v dynamických systémoch

Číslo projektu:VEGA 1/0158/20 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.

Analýza citlivosti v ekonometrických modeloch

Číslo projektu:VEGA 1/0692/20 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Experimentálne overovanie vplyvu navrhnutých aktivít podporujúcich technické vzdelávanie žiakov vo vzťahu na ich vedomosti, motiváciu a postoje.

Číslo projektu:VEGA 1/0629/20 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Implementácia blended learningu do prípravy budúcich učiteľov matematiky a informatiky

Číslo projektu:KEGA 001UMB-4/2020 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

Implementácia nových trendov v informatike do výučby algoritmického myslenia a programovania v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní

Číslo projektu:KEGA 018UMB-4/2020 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

Inteligentné učebné materiály pre aplikovanú botaniku, mykológiu a zoológiu

Číslo projektu:KEGA 006UMB-4/2020 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.

Kvantovochemické výpočty pre chémiu zlúčenín superťažkých prvkov a fotochémiu

Číslo projektu:VEGA 1/0562/20 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.