Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Štúdium

Pedagogickí a vedecko-výskumní pracovníci katedry orientujú svoju činnosť na prípravu kvalifikovaných odborníkov v týchto študijných odboroch (ŠO) a programoch (ŠP):

1)

ŠO

7605 Učiteľstvo a pedagogické vedy

ŠP

23859 Učiteľstvo geografie v kombinácii (Bc.), 23289 Učiteľstvo geografie v kombinácii (Mgr.)

štúdium bakalárske, magisterské
rigorózne konanie právo udeľovania titulu PaedDr. v ŠP Učiteľstvo geografie v kombinácii

2)

ŠO

1217 Vedy o Zemi

ŠP 183883 Geopotenciál regiónov (Bc.), 100678 Aplikované geovedy (Mgr.)
štúdium bakalárske a magisterské
rigorózne konanie právo udeľovania titulu RNDr. v ŠP Aplikované geovedy

3)

ŠO 1217 Vedy o Zemi
ŠP 103189 Geochémia (PhD.)
štúdium doktorandské

 

Študijný odbor UČITEĽSTVO A PEDAGOGICKÉ VEDY

Náplňou študijného programu Učiteľstvo geografie v kombinácii sú jednotlivé disciplíny fyzickej, humánnej, regionálnej geografie a didaktiky geografie. Súčasťou edukačného procesu sú terénne cvičenia a exkurzie na Slovensku i v zahraničí. Predmet geografia sa otvára v kombinácii s prírodovedne alebo humanitne orientovaným druhým predmetom: geografia-biológia, geografia-matematika, geografia-chémia, geografia-fyzika, geografia-informatika; geografia-história, geografia-telesná výchova, geografia-cudzí jazyk (AJ, NJ alebo FJ). Prednášky, semináre a cvičenia sú z predmetov, ktoré sa študujú v rámci povinných, povinne výberových a výberových predmetov. Už niekoľko rokov majú študenti i vyučujúci možnosť zúčastniť sa na prednáškach domácich i zahraničných expertov, ktorých si Katedra geografie a geológie pravidelne pozýva. Absolvent ŠP Učiteľstvo geografie je spôsobilý byť učiteľom na základnej a strednej škole. 


 Študijný odbor VEDY O ZEMI

viac infoBakalársky študijný program Geopotenciál regiónov prináša jedinečné spojenie poznatkov z oblasti geografie a geológie, ktoré poskytuje absolventovi širšie možnosti uplatnenia v praxi a v takejto podobe nie je ponúkaný na žiadnom vysokoškolskom pracovisku na Slovensku. Študijný program sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v oboch odboroch, ako aj na získanie praktických zručností pri práci s technickým vybavením generujúcim geologické a geopriestorové dáta. Študentom umožňuje získať základné znalosti o endogénnych a exogénnych procesoch prebiehajúcich v kontaktnej zóne zemskej kôry a zemského povrchu. Zahŕňa aj integrálne skúmanie geosfér abiotickej, biotickej a antropogénnej povahy s dôrazom na dôsledky aktivít človeka v krajinnej sfére. Okrem teoretických znalostí získajú študenti aj praktické vedomosti pri terénnych prácach a laboratórnych cvičeniach. Na bakalárske štúdium nadväzuje magisterský stupeň v študijnom programe Aplikované geovedy.   


 Študijný odbor VEDY O ZEMI

Magisterský študijný program Aplikované geovedy je jedinečný na Slovensku a prepája základné poznatky geológie a geografie. Uvedené prepojenie prináša znalosti o procesoch prebiehajúcich v kontaktnej zóne zemskej kôry a zemského povrchu. Ide o procesy obdobia tzv. mladej geológie (teda z konca mladších treťohôr a kvartéru). Endogénne procesy sú hlavne predmetom štúdia geológie, exogénne procesy (následné formovanie georeliéfu) a ich vzájomná interakcia s antropogénnou činnosťou sú predmetom štúdia geografie. Takáto originálna multidisciplinarita sa odráža v širokom spektre vedomostí, ktoré na báze použitia geovedných metodík (vrátane aplikácie GIS do všetkých oblastí geovedného výskumu) umožnia absolventom získať komplexný pohľad na využitie geopotenciálu jednotlivých regiónov a kriticky zhodnotiť možnosti ich rozvoja z mnohých hľadísk (napr. tvorby krajiny, jej ochrany a pod.). Zameranie a skladba predmetov študijného programu sú nastavené tak, aby bol absolvent schopný využívať široké spektrum metód a nástrojov na získavanie, analýzu, syntézu, interpretáciu a prezentáciu geopriestorových dát ako výsledkov výskumu, čo mu umožní široké uplatnenie v praxi.


Študijný odbor VEDY O ZEMI

Na magisterské štúdium nadväzuje doktorandský stupeň v študijnom programe Geochémia. Zameriava sa na získavanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy. Okrem získania všeobecných vedomostí z jednotlivých predmetov študent nadobudne aj praktické skúsenosti s prácou na špičkových analytických prístrojoch využívaných v geochémii. Na základe zmluvy o spoločnom pracovisku medzi katedrou a Geologickým odborom Ústavu vied o Zemi SAV sa na vyučovaní využíva aj ich prístrojové vybavenie a zbierkové fondy. Absolvent má uplatnenie vo vedecko-výskumných pracoviskách geologického zamerania, ale aj na pracoviskách zameraných na štúdium problematiky životného prostredia, ako sú napr. univerzity, výskumné organizácie, geochemické a analytické laboratóriá zamerané na analýzu geologických a environmentálnych vzoriek. Veľká možnosť uplatnenia absolventa, vzhľadom na jeho široké spektrum poznania, je aj v komerčných firmách, napr. pri vyhľadávaní a kontrole vodných zdrojov, ložísk nerastných surovín, konzultačnej a expertíznej činnosti geologického a environmentálneho zamerania a pod.


Dôležité informácie pre študentov

Ukončenie štúdia (Bc., Mgr.) je podmienené vypracovaním záverečnej práce. Študent musí výsledky svojej práce odprezentovať na obhajobách záverečnej práce.