Centrum geoinformatiky a digitálnych technológií

Centrum geoinformatiky a digitálnych technológií (CGI) koncentruje výskumný a aplikačný potenciál, najmä v oblasti kartografie, geografických informačných systémov (GIS) a diaľkového prieskumu Zeme (DPZ). Napomáha tak skvalitňovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti fakulty a jej prepojenie na prax.

CGI realizuje pedagogické, vzdelávacie a vedecko-výskumné aktivity  v uvedených oblastiach a participuje na projektoch s externým prostredím, s priamou aplikáciou a využitím geoinformačných technológií pre zber, spracovanie a analýzu priestorových informácií. Zariadenie a vybavenie je lokalizované v samostatnom laboratóriu geoinformačnmých technológií,  didaktické prostriedky sú lokalizované v priestoroch učebne F139 so softvérovou platformou od spoločnosti ESRI .